SBC Scientific - CHẤT CHUẨN NÔNG DƯỢC, CHẤT CHUẨN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

CHẤT CHUẨN NÔNG DƯỢC, CHẤT CHUẨN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Chất chuẩn nông dược hay chuẩn thuốc bảo vệ thực vật là hóa chất đạt được chuẩn để đánh giá nguyên liệu, bán thành phẩm, và thành phẩm.

chat-chuan-nganh-duoc-sigma-aldrich.jpg

Từ khóa tìm kiếm: chất chuẩn thuốc bảo vệ thực vật, chất chuẩn gốc, chất chuẩn dược điển, chất chuẩn, hóa chất chuẩn, chất chuẩn gốc, chất chuẩn nông dược...

Người ta dùng các loại hóa chất để khống chế côn trùng, sâu bọ, nấm mốc… các loại hóa chất đó gọi là nông dược hay thuốc bảo vệ thực vật. Các loại nông dược được sản xuất theo quy trình của nhà máy, tuy nhiên quá trình của chúng cần được đánh giá so sanh thông qua các chất chuẩn nông dược hay còn gọi là chất chuẩn đối chiếu.
Các chất chuẩn phổ biến sau: chất chuẩn gốc, chất chuẩn thứ cấp và chất chuẩn nhà sản xuất.

SBC Scientific cung cấp các nhãn hàng dành cho chuẩn nông dược như: Hóa chất Supelco,hóa chất Flukahóa chất Sigma Aldrich. Với đầy đủ các loại sản phẩm dành cho phân tích, có hơn 1,300 chủng loại sản phẩm có thể đáp ứng tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.


Danh sách chất chuẩn nông dược(thuốc bảo vệ thực vật): Danh sách đại diện


No. Tên chất chuẩn nông dược, chất chuẩn thuốc bảo vệ thực vật
1 Abamectin PESTANAL®, analytical standard
2 Abate® analytical standard
3 Acephate PESTANAL®, analytical standard
4 Acequinocyl PESTANAL®, analytical standard
5 Acetaldehyde analytical standard
6 Acetamiprid-N-desmethyl PESTANAL®, analytical standard
7 Acetochlor PESTANAL®, analytical standard
9 Organophosphate (OP) Pesticide Mix
certified reference material, 100 μg/mL each component in hexane
10 Cadusafos PESTANAL®, analytical standard
11 Carbofuran-3-hydroxy PESTANAL®, analytical standard
12 Chlorbufam PESTANAL®, analytical standard
13 γ-Chlordane analytical standard
14 Chlorfluazuron PESTANAL®, analytical standard
15 β-Cyfluthrin PESTANAL®, analytical standard
16 Cyhalofop PESTANAL®, analytical standard
17 Cyromazin PESTANAL®, analytical standard
18 2,4-D PESTANAL®, analytical standard ( chất chuẩn thuốc bảo vệ thực vật)
19 Dialifos PESTANAL®, analytical standard
20 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene PESTANAL®, analytical standard
21 Dienochlor PESTANAL®, analytical standard
22 Fluridon PESTANAL®, analytical standard ( chất chuẩn dược liệu, chuẩn dược điển)
23 Gibberellic acid PESTANAL®, analytical standard
24 Bupirimate PESTANAL®, analytical standard ( chất chuẩn đối chiếu)
25 Quinalphos PESTANAL®, analytical standard
26 Quinchlorac PESTANAL®, analytical standard
27 Quinmerac PESTANAL®, analytical standard
28 Silvex® analytical standard
29 Sulfur PESTANAL®, analytical standard
30 Tebutam PESTANAL®, analytical standard
31 2,4,6-Trichlorophenol PESTANAL®, analytical standard
32 Tricyclazol PESTANAL®, analytical standard
33 Ziram PESTANAL®, analytical standard
34 Zoxamide PESTANAL®, analytical standard

Để mua hóa chất chuẩn nông dược, hóa chất chuẩn thuốc bảo vệ thực vật vật, vui lòng liên hệ:

CTY TNHH TMDV KHOA HỌC SBC VIETNAM
Hotline :0945677929
Tel: (+84) 2836361189
Email: [email protected]
 

Nhà phân phối