SBC Scientific - Chất chuẩn đối chiếu- Analytical Reference standards

Chất chuẩn đối chiếu- Analytical Reference standards

Hoá chất chuẩn đối chiếu được dùng hỗ trợ cho việc xác định, định lượng thành phần chất. Từ khoá: hoá chất chuẩn, chuẩn đối chiếu, chuẩn CRM, RM, reference materials, Certified Reference Material, European Reference material, USP.

chat-chuan-doi-chieu-RM-CRM.jpg


Các định nghĩa về chất chuẩn đối chiếu:

 
Chuẩn đối chiếu (Referance Material- RM): Một vật liệu hoặc một chất có một hoặc nhiều tính chất được thiết lập đầy đủ để sử dụng để hiệu chuẩn thiết bị đánh giá phương pháp đo lường hoặc để chỉ định các giá trị cho vật liệu.
 
Chuẩn đối chiếu chứng nhận (Certified Reference Material - CRM): Chất chuẩn đối chiếu chứng nhận (CRMs) là các 'controls- kiểm soát' hoặc các tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm tra chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm, để xác nhận các phương pháp đo lường phân tích, hoặc để hiệu chuẩn các thiết bị. Chất chuấn đối chiếu được chứng nhận là một hình thức đo lường cụ thể.

Chất chuẩn đối chiếu (RM) đặc biệt quan trọng đối với hoá phân tích và phân tích lâm sàng. Vì hầu hết các thiết bị phân tích là so sánh, nó đòi hỏi một mẫu của thành phần đã biết (chất đối chiếu) cho hiệu chuẩn chính xác. Các chất chuẩn đối chiếu này được sản xuất theo các quy trình sản xuất nghiêm ngặt và khác với các thuốc thử phòng thí nghiệm trong việc chứng nhận và khả năng truy xuất dữ liệu được cung cấp.

Các chất chuẩn đối chiếu: 


ILAC mô tả năm loại tài liệu tham khảo sau đây: 
 
- Chất tinh khiết; các chất tinh khiết nguyên chất, đặc trưng cho độ tinh khiết hóa học và / hoặc các tạp chất.
- Các dung dịch tiêu chuẩn và hỗn hợp khí, thường được chuẩn bị định lượng từ các chất tinh khiết.
- Matrix reference material, đặc trưng cho thành phần của các thành phần hóa học lớn, nhỏ hoặc theo quy định. Các vật liệu như vậy có thể được chuẩn bị từ các ma trận chứa các thành phần quan tâm, hoặc bằng cách chuẩn bị hỗn hợp tổng hợp.
- Chất chuẩn hoá-lý, đặc trưng cho các tính chất như điểm nóng chảy, độ nhớt, hoặc mật độ quang.
- Chuẩn vật thể hoặc hiện vật, đặc trưng cho các tính chất chức năng như hương vị, mùi, số octan, điểm chớp cháy và độ cứng. Loại này cũng bao gồm các vi mẫu đặc trưng cho các tính chất khác nhau, từ loại sợi đến mẫu vật vi sinh vật.

Tham khảo: Wikipedia

Xem thệm: 

1. Kinh nghiệm mua hóa chất thí nghiệm
2. Hóa chất thí nghiệm cao cấp
3. Hóa chất Sigma Aldrich

SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: [email protected]
 

Nhà phân phối