SBC Scientific - Tên các dụng cụ thí nghiệm bằng tiếng Anh

Tên các dụng cụ thí nghiệm bằng tiếng Anh

Tên các thuật ngữ thí nghiệm bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Các thuật ngữ này đôi lúc không tìm thấy trong từ điển sinh học hay hóa học. Bài viết giới thiệu các thuật ngữ bao gồm máy móc, dụng cụ và các loại vật tư tiêu hao dùng phố biến trong phòng thí nghiệm.

dung-cu-thi-nghiem-tieng-viet-tieng-anh.jpg

Giới thiệu tên một số thuật ngữ tiếng Anh- Tiếng việt phổ biến thường xài trong phòng thí nghiệm. Vì các từ trong sinh học, thí nghiệm rất đa dạng. Giới hạn bài viết sau đây tôi xin giới thiệu một số thuật ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Việt hay được dùng bao gồm các loại dụng cụ thí nghiệm, vật tư tiêu hao, và các loại máy móc. Thỉnh thoảng chúng ta cũng hay quên tên gọi của một vài dụng cụ thí nghiệm, có thể nhìn vào hình ảnh để dễ hình dung. 

Sau đây là hình ảnh, tên tiếng Anh và tiếng Việt sẽ được giới thiệu bên dưới. 

Tham khảo giá một số dụng cụ thí nghiệm: https://hoachatthinghiem.org/product-category/vat-tu-tieu-hao/Bảng tên thuật ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Áo blouse:Lab coat
ao-blouse-lab-coat.jpg
Bình cầu ba cổ đáy tròn: three neck round bottom flask
binh-cau-ba-co-đay-tron-three-neck-round-botton-flask.jpg
 
Bình cầu hai cổ đáy tròn: two neck round botton flask
binh-cau-hai-co-đay-tron-two-neck-round-bottom-flask.jpg
Bình cầu cao cổ đáy tròn: round bottom flask
binh-cau-cao-co-đay-tron-round-bottom-flask.jpg
Bình cầu cô quay chân không: evaporating flask
binh-cau-co-quay-chan-khong-evaporating-flask.jpg
Bình cầu cao cổ đáy bằng: flat bottom florence flask
binh-cau-cao-co-đay-bang-flat-bottom-florence-flask.jpg
Bình định mức: Volumetric Flask
binh-đinh-muc-volumetric-flask.png

Ống đong: Measuring cylinder

ong-đong-mesuring-cylinder-(1).jpg
Bình đựng mẫu: sampling bottle
binh-đung-mau-sample-bottle-(1).jpg
Bình hút ẩm: desccicator
binh-hut-am-desiccator-(1).jpg
Bình lọc hút chân không- bunchner flask
binh-loc-hut-chan-khong-bunchner-flask-(1).jpg
Bình tam giác: Erlenmeyer Flask
Binh-tam-giac-Erlenmeyer-Flask.jpg
Bình tia: dispensing bottle
binh-tia-dispenser-bottle.jpg
Bông gòn: Cotton wool
bong-gon.jpg

 
Búa gõ thử phản xạ- buck reflex hammer
bua-go-thu-phan-xa-buck-reflex-hammer-(1).jpg
Buồng đếm tế bào hồng cầu: heamocytometer
buong-đem-te-bao-hong-cau-heamocytometer.jpg
Buồng nuôi cấy tế bào- cell culture chamber
buong-nuoi-cay-te-bao-cell-culture-chamber-(1).jpg
Burette: Buret
Buret.jpg
Cá từ: stirring bar
ca-tu-stirring-bar.jpg
chai nuôi cấy tế bào- cell culture flask
chai-nuoi-cay-te-bao-cell-culture-flask-(1).jpg
Chai trung tính: laboratory bottle
chai-trung-tinh-laboratory-bottle.jpg
Chày và cối- mortar and pestle
chay-va-coi-mortar-and-pestle-(1).jpg
Chén nung- crucible
chen-nung-crucible-(1).jpg
Chổi ống nghiệm- test tube cleaning brush
choi-ong-nghiem-test-tube-cleaning-brush.jpg
Cốc đong- beaker
coc-đong-beaker.jpg
Cột sắc ký- chromatography column
cot-sac-ky-chromatography-column-(1).gif
Cuvet: cuvette
cuvet-Cuvette-(1).jpg
Đai hỗ trợ cột sống- back support belt
đai-ho-tro-cot-song-back-support-belt-(1).jpg
Đầu lọc syrine- syrine filter
đau-loc-syrine-syrine-filter-(2).jpg
Đầu tip: Pipette Tip
đau-tip-pipette-tip.jpg
Đèn bunsen: bunsen burner
đen-bunsen-bunsen-burner-(1).png
Đèn cồn: alcohol burner
đen-con-alcohol-burner-(1).jpg
Đèn UV: UV lamp
đen-UV-UV-lamp.jpg
Đĩa petri: petri dish
đia-Petri-Petri-Dish-(1).jpg

 
Đĩa petrifilm: petrifilm plate
đia-petrifilm-petrifilm-plate-(1).jpg
Đũa thủy tinh- glass rod
đua-thuy-tinh-glass-rod-(1).jpeg
Dụng cụ kẹp: clamp
dung-cu-kep-clamp.jpg
Găng tay y tế: medical glove
gang-tay-y-te-medical-glove.jpg
Gía đỡ ống nghiệm- Test tube rack
gia-đo-ong-nghiem-test-tube-rack.jpg
Giấy bạc: Aluminium foil
giay-bac-aluminium-foil.jpg
Giấy cân: weighing paper
giay-can-weighing-paper.jpg
Giấy đo độ ẩm: humidity indicator paper
giay-đo-pH-pH-test-paper-(1).jpg
Giấy lọc- filter paper
giay-loc-filter-paper.jpeg
Giấy thử sulphite: sulphite indicator paper
giay-thu-sulphite-sulphite-indicator-strip-(1).jpg
Hạt hút ẩm: desciccator bead 
hat-hut-am-desiccator-bead-(1).png
Hạt thủy tinh: glass bead
hat-hut-am-desiccator-bead-(1).png
Kéo: scissor
keo-scissor.jpg
Kẹp nhíp: Tweezer, forcep
kep-nhip-Tweezer.jpg
Kẹp ống nghiệm- Test tube holder
kep-ong-nghiem-test-tube-holder.jpg
Khẩu trang- face mask
khau-trang-face-mask.jpg
kẹp ống nghiệm: test tube holder
kep-ong-nghiem-test-tube-holder-(1).jpg
Kim châm cứu: acupuncture needle
kim-cham-cuu-acupuncture-needle-(1).jpg
Kính bảo hộ: goggle
kinh-bao-ho-worksafety-glasses-(1).png
Lam kính: microscope slide
lam-kinh-microscope-slide-(1).jpg
Lọ đựng sắc ký: chromatography vials
lo-đung-chay-sac-ky-chromatography-vials.jpg
Lược- comb
luoc-comb.jpg
Màng lọc hepa :hepa filfer
mang-loc-hepa-hepa-filter-(1).jpg
Màng lọc thẩm thấu cellulose- dialysis tubing celllose membrane
mang-loc-tham-thau-cellulose-dialysis-tubing-celllose-membrane-(1).jpg
Miếng amiang- wire gauze
mieng-amiang-wire-gauzedetail.jpg
Muỗng scoop
muong-scoop-(1).jpg
Nút cao su: rubber button
nut-cao-su-rubber-button.jpg
Ống đong: measuing cylinder
ong-đong-mesuring-cylinder-(2).jpg
Ống lấy mẫu :sampling tube
ong-lay-mau-sample-tube-(1).JPG
Ống ly tâm: Falcon tube
falcon-(1).png
Ống nghe y tế: stethoscope
ong-nghe-y-te-stethoscope-(1).jpg
Ống nghiệm: Test tube
ong-nghiem-test-tube.jpg
Ống nhỏ giọt- Dropper
ong-nho-giot-dropper.png
Ống sinh hàn: condenser
ong-sinh-han-condenser.jpg
Ống nuôi ruồi giấm: drosophila container
ong-nuoi-ruoi-giam-drosophila-container-(1).jpg
Ống PCR: Eppendorf tube
ong-pcr-eppendorf-tube.jpg
Ống tiêm: syringe
ong-tiem-syringe-(1).jpg
Phễu- Funnel
pheu-funnel.jpg
Phễu lọc hút chân không: bunchner funnel
pheu-loc-hut-chan-khong-bunchner-funnel-(1).jpg
Pipete ruột bầu: volumetric pipette
pipet-ruot-bau-volumetric-pipette.jpg
Pipet ruột thẳng: measuring pipette
pipet-ruot-thang-measuring-pipette.jpg
Quả bóp cao su: pipet bulb
qua-bop-cao-su-rubber-bulb.jpg
Que cấy vi sinh- inoculating loop
que-cay-vi-sinh-inoculating-loop.jpg
Que trải thủy tinh- Glass spreader
que-kinh-trai-glass-spreader.jpg
Sàn rây: seive
san-ray-seive-(1).jpg
Tấm vi chuẩn: microtiter plate
tam-vi-chuan-microtiter-plate.jpg
Tim đèn cồn:alcohol lamp wick
tim-đen-con-alcohol-lamp-wick-(1).jpg
Trục khuấy: stirrer shaft
truc-khuay-stirrer-shaft-(1).jpg
Túi giữ nhiệt: cold pack
tui-giu-nhiet-cold-pack-(1).jpg
Tay cầm Pipet: Pipte-aid
tay-cam-pipet-Pipette-aid.jpg
Vít kẹp: clamp holder
Vit-kep-Clamp-Holder-(1).jpg
Vòng đỡ: ring clamp
vong-đo-ring-clamp-(1).jpg
Hộp nuôi cấy mô: plant tissue culture container
Hop-nuoi-cay-mo-plant-tissue-culture-container.jpg
     
Bể điều nhiệt: water bath
be-đieu-nhiet-water-bath-(1).jpg
Bể rửa siêu âm: ultrasonic cleaner
be-rua-sieu-am-ultrasonic-cleaner-(1).jpeg
Bộ chia mẫu: sample splitter
bo-chia-mau-sample-splitter-(1).jpg
Bộ làm mát tuần hoàn: recirculating chiller
bo-chiller-tuan-hoan-recirculating-chiller-(1).jpg
Bộ hút và trung hòa khí độc: scrubber
bo-hut-va-trung-hoa-khi-đoc-scrubber-(1).jpg
Bơm chân không: vacuum pump
bom-chan-khong-vacuum-pump-(1).jpg
Cân kỹ thuật: precision balance
can-ky-thuat-precision-balance-(1).jpg
Cân phân tích: analytical balance
can-phan-tich-Analytical-balance-(1).jpg
Đồng hồ đo áp suất: pressure gauge
đong-ho-đo-ap-suat-pressure-gauge-(1).jpg
Đồng hồ đo nhiệt độ: thermometer
đong-ho-nhiet-đo-thermometer-(1).jpg
Hệ thống giải trình từ DNA- DNA sequencing system
he-thong-giai-trinh-tu-DNA-DNA-sequencing-system-(1).jpg
Hệ thống lên men- fermentation system
he-thong-len-men-fermentation-system-(1).jpg
Hệ thống tách chiết DNA RNA tự động- DNARNA extraction system
he-thong-tach-chiet-DNA-RNA-tu-đong-DNARNA-extraction-system-(1).png
Hộp nhiệt thanh trùng- glass bead sterilizer
hop-nhiet-thanh-trung-glass-bead-sterilizer-(1).jpg
Kính hiển vi huỳnh quang- flourescent microscope
kinh-hien-vi-huynh-quang-flourescent-microscope-(1).jpg
Kính hiển vi: microscope
kinh-hien-vi-microscope-(1).jpg
Lò nung chân không- vacuum oven
lo-nung-chan-khong-vacuum-oven-(1).jpg
Lò nung- furnace
lo-nung-furnace-(1).jpg
Máy cắt mẫu tiêu bản tự động- fully automatic microtome
may-cat-mau-tieu-ban-tu-đong-fully-automatic-microtome-(1).jpg
Máy cất nước- water distiller
may-cat-nuoc-distill-water-system-(1).jpeg
Máy châm cứu điện- electro acupuncture machine
may-cham-cuu-đien-electro-acupuncture-machine-(1).jpg
Máy chuẩn độ tự động- automatic titration system
may-chuan-đo-tu-đong-automatic-titration-system-(1).jpg
Máy chưng cất đạm- nitrogen and protein determination system
may-chung-cat-đam-nitrogen-and-protein-determination-system-(1).jpg
Máy chụp x-quang - medical diagnostic x-ray equipment
may-chup-x-quang-medical-diagnostic-x-ray-equipment-(1).jpg
Máy cô quay chân không- evaporator
may-co-quay-chan-khong-evaporator-(1).jpg
Máy đếm tế bào- nucleocounter
may-đem-te-bao-nucleocounter-(2).png
Máy điện di- electrophoresis equipment
may-đien-di-electrophoresis-equipment-(1).jpg
Máy điện tim- electrocardiograph
may-đien-tim-electrocardiograph-(1).png
Máy đo điểm nóng chảy-melting point apparatus
may-đo-điem-nong-chay-melting-point-apparatus-(1).jpg
Máy đo độ đục- turdibity meter
may-đo-đo-đuc-turdibity-meter-(1).jpg
Máy đo độ màu- colorimeter
may-đo-đo-mau-colorimeter-(1).png
Máy đo độ ngọt- refractometer
may-đo-đo-ngot-refractometer-(1).jpg
Máy đo độ phân rã thuốc- dissolution testing system
may-đo-đo-phan-ra-thuoc-dissolution-testing-system.jpg
Máy đo đường huyết- blood glucose meter
may-đo-đuong-huyet-blood-glucose-meter-(1).jpg
Máy đo huyết áp cổ tay- upper arm blood pressure meter
may-đo-huyet-ap-co-tay-upper-arm-blood-pressure-meter-(1).jpg

 
Máy đo nhiệt lượng- calometer
may-đo-nhiet-luong-calometer-(1).jpg

 
Máy đo pH- pH meter
may-đo-pH-pH-meter-(1).jpg
Máy đo phóng xạ- radiation detector
may-đo-phong-xa-radiation-detector-(1).jpg
Máy đọc elisa- elisa reader
may-đoc-elisa-elisa-reader-(2).gif

 
Máy đọc mã code- barcode reader
may-đoc-ma-code-barcode-reader-(1).jpg
Máy đồng hóa mẫu- dispersing instrument
may-đong-hoa-mau-dispersing-instrument-(1).jpg

 
Máy đồng hóa mẫu sinh học- homogenizer
may-đong-hoa-mau-homogenizer-(1).jpg
Máy đông khô- Freeze dryer
may-đong-kho-Freeze-dryer-(1).JPG
Máy hút chân không thực phẩm- food vaccum sealer
may-hut-chan-khong-thuc-pham-food-vaccum-sealer-(1).jpg
Máy khuấy đũa- overhead stirrer
may-khuay-đua-overhead-stirrer-(1).jpg
Máy khuấy từ- magnetic stirrer
may-khuay-tu-magnetic-stirrer-(1).jpg
Máy lắc- shaker
may-lac-shaker-(1).jpg
Máy lắc vortex- vortex shaker
may-lac-vortex-vortex-shaker-(1).jpg
Máy lấy tinh trùng tự động- automatic sperm extractor
may-lay-tinh-trung-tu-đong-automatic-sperm-extractor-(1).jpg

 
Máy lọc nước siêu sạch- Ultrapure water system
may-loc-nuoc-sieu-sach-Ultrapure-water-system-(1).jpg

 
Máy luân nhiệt- pcr machine
may-luan-nhiet-pcr-machine-(1).jpg
Máy ly tâm- centrifuge system
may-ly-tam-centrifuge-system-(1).jpg
Máy ly tâm lạnh- refrigerated centrifuge
may-ly-tam-centrifuge-system-(1).jpg
Máy nghiền bi- ball mill
may-nghien-bi-ball-mill-(1).jpg
Máy nghiền hàm- jaw crusher
may-nghien-ham-jaw-crusher-(1).jpg
Máy nghiền mẫu- milling machine

may-nghien-mau-milling-machine-(1).jpg
Máy nhuộm tiêu bản tự động- automatic tissue stainer
may-nhuom-tieu-ban-tu-đong-automatic-tissue-stainer-(1).jpg
Máy phá hủy mẫu- digester
may-pha-huy-mau-digester-(2).jpg
Máy phân tích điện giải-auto electrolyte analyzer
may-phan-tich-đien-giai-auto-electrolyte-analyzer-(1).png
Máy phân tích huyết học tự động-Automatic  hematology analyzer
may-phan-tich-huyet-hoc-tu-đong-Automatic-hematology-analyzer-(1).jpg

 
Máy phân tích nước tiểu- automatic urine analyzer
may-phan-tich-nuoc-tieu-automatic-urine-analyzer-(2).png
Máy phân tích sinh hóa tự động- auto clinical chemistry analyzer
may-phan-tich-sinh-hoa-tu-đong-auto-clinical-chemistry-analyzer-(1).jpg
Máy phân tích trắc quan- photometric analyzer
may-phan-tich-trac-quan-photometric-analyzer-(1).png
Máy phun sương muối- salt spray chamber
may-phun-suong-muoi-salt-spray-chamber-(1).jpg
Máy quang kế ngọn lửa- flame photometer
may-quang-ke-ngon-lua-flame-photometer-(1).jpg
Máy quang phổ cận hồng ngoại- NIR spectrometer
may-quang-pho-can-hong-ngoai-NIR-spectrometer-(1).jpg
Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử-atomic absorption spectrometer
may-quang-pho-hap-thu-nguyen-tu-atomic-absorption-spectrometer-(1).jpg
Máy quang phổ huỳnh quang- Fuorospetrometer
may-quang-pho-huynh-quang-Fuorospetrometer-(1).jpg
Máy quang phổ uv-vis- uv-vis spetrophotometer
may-quang-pho-uv-vis-uv-vis-spetrophotometer-(1).jpg
Máy realtime PCR- realtime PCR machine
may-realtime-PCR-realtime-PCR-machine-(2).jpg
Máy sắc ký khí- gas chromatography system
may-sac-ky-khi-gas-chromatography-system-(1).jpg
Máy sắc ký lỏng- liquid chromatography system
may-sac-ky-long-liquid-chromatography-system-(1).jpg
Máy siêu âm- ultrasound system
may-sieu-am-ultrasound-system-(1).jpg
Máy soi cổ tử cung: Colposcope Digital
 Imaging System

may-soi-co-tu-cung-Colposcope_Digital_Imaging_System-(1).jpg
Máy tạo oxy- oxygen generator
may-tao-oxy-oxygen-generator-(1).jpg
Máy thử độ hòa tan thuốc- tablet dissolution testing instrument
may-thu-đo-hoa-tan-thuoc-tablet-dissolution-testing-instrument-(3).jpg
Máy thử độ vỡ và mài mòn thuốc-Double Drum Tablet Friability Tester
may-thu-đo-vo-va-mai-mon-thuoc-Double-Drum-Tablet-Friability-Tester-(2).jpg
Máy ủ- tempering equipment
may-u-tempering-equipment-(1).jpg
Máy xay thí nghiệm- laboratory blender
may-xay-thi-nghiem-laboratory-blender-(1).jpg
Micro pipet- micropipette
micro-pipet-micropipette-(1).jpg
Nhiệt kế hồng ngoại- infrared thermometer
nhiet-ke-hong-ngoai-infrared-thermometer-(1).jpg
Nhớt kế- viscosimeter
nhot-ke-viscosimeter-(1).jpg
Nồi hấp tiệt trùng- Autoclave machine
noi-hap-tiet-trung-Autoclave-machine-(1).jpg
Phân cực kế- polarimeter
phan-cuc-ke-polarimeter-(1).jpg
Pipte đa kênh- multi chanel pipette
pipte-đa-kenh-multi-chanel-pipette-(1).jpg
Tay cầm pipet- Pipette aid
tay-cam-pipet-Pipette-aid-(1).jpg
Thiết bị phân tích khí- gas analyzer
thiet-bi-phan-tich-khi-gas-analyzer-(1).png
Tủ ấm vi sinh- cellculture incubator
tu-am-vi-sinh-cellculture-incubator-(1).jpg
Tủ ấm-incubator chamber
tu-am-incubator-chamber-(1).jpg
Tủ an toàn sinh học- biosafety cabinet
tu-an-toan-sinh-hoc-biosafety-cabinet-(1).png
Tủ cấy vô trùng- laminar airflow cabinet
tu-cay-vo-trung-laminar-airflow-cabinet-(1).jpg
Tủ hút- fumehood
tu-hut-fumehood-(1).jpg
Tủ lạnh và tủ âm sâu-refrigerator and freezer
tu-lanh-va-tu-am-sau-refrigerator-and-freezer-(1).jpg
Tủ sấy- drying oven
tu-say-drying-oven-(1).png
Tủ vi khí hậu- plant growth chamber
tu-vi-khi-hau-plant-growth-chamber-(1).JPG
Tủ vô trùng có găng tay- glove box
tu-vo-trung-co-gang-tay-glove-box-(1).jpg

Nhà phân phối