SBC Scientific - Thẻ tags

Tags

Dung dịch chuẩn chạy HPLC và GC

Dung dịch chuẩn chạy HPLC và GC

Ngày đăng: 11/06/2018

Dung dịch( dung môi) chuẩn dành cho chạy các ứng dụng HPLC( sắc ký lỏng cao hiệu năng) và GC( sắc ký khí). Những dung dịch này được thiết kế đặc biệt cho chạy ứng dụng, phù hợp với các máy HPLC và ...

Sắc ký cột- lựa chọn hệ dung môi cho cột sắc ký

Sắc ký cột- lựa chọn hệ dung môi cho cột sắc ký

Ngày đăng: 27/03/2017

Phương pháp sắc ký cột được sử dụng rất phổ biến trong phòng thí nghiệm để phân tách các chất dựa trên tính phân cực của chúng. Việc lựa chọn đúng hệ dung môi rất quan trọng để cho việc phân tách cấu ...

Sắc ký khí

Sắc ký khí

Ngày đăng: 26/01/2016

Phương pháp sắc ký khí được sử dụng nhiều trong lĩnh vực hóa phân tích, dùng để tách và phân tích các chất bay hơi mà không làm phân hủy hay đổi màu. Các cấu tử trong hỗn hợp mẫu được mang bởi pha ...

Sắc ký lớp mỏng

Sắc ký lớp mỏng

Ngày đăng: 25/01/2016

Phương pháp sắc ký lớp mỏng( thin layer chromatography) trong đó pha tĩnh được trải lên một mặt phẳng dày 0,1 mm đến 0,2 mm, dung môi đi qua pha tĩnh bằng lực mao dẫn. Phương pháp sắc ký lớp mỏng ...

Sắc ký giấy

Sắc ký giấy

Ngày đăng: 25/01/2016

Phương pháp sắc ký giấy cũng như sắc ký lớp mỏng được ứng dụng trong kiểm nghiệm thuốc ví dụ như định tính, thử độ tính khiết, bán định lượng và định lượng.

Nhà phân phối