SBC Scientific - Giải thích các từ viết tắt ICP-MS,ID-ICP-MS,GFA-AAS, F-AAS, AES

Giải thích các từ viết tắt ICP-MS,ID-ICP-MS,GFA-AAS, F-AAS, AES

Giải thích các thuật ngữ viết tắt ICP, ICP-MS, AAS, F-AAS...
facebook-sbc.png   wordpress-logo.png   twitter-16x16.png   youtube-16x16.png   google-plus-icon.png   pinterest-logo-16x16.png   blogger-16x16.png   google-sites.PNG  sbc-logo-16x16.jpg

Sau đây là giải thích một số thuật ngữ viết tắt: 
 Tham khảo bài viết về phương pháp ICP-MS

ICP-MS Phương pháp cảm ứng cao tần ghép nối khối phổ (Inductively Coupled Plasma emission Mass Spectrometry)
 
ID-ICP-MS: Phương pháp pha loãng đồng vị trên thiết bị cảm ứng cao tần ghép nối khối phổ (Isotope Dilution Inductively Coupled Plasma emission Mass Spectrometry)
 
GFA-AAS Phương pháp hấp thụ nguyên tử sử duṇ g kỹthuâṭ nguyên tử hóa lò nhiệt điện (Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry)
 
F-AAS Phương pháp hấp thu ̣nguyên tử sử dụng kỹ thuật nguyên tử hóa ngọn lửa (Flame Atomic Absorption Spectrometry)
 
UV-VIS Phương pháp trắc quang (Ultraviolet Visible Spectrometry)
 
AAS Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Atomic Absorption Spectrometry)
 
ICP-AES Phương pháp quang phổ phát xạ plasma (Inductively Coupled Plasma atomic Emission Spectroscopy)
 
AES Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử (Atomic Emission Spectrometry)
 
LOD Giới hạn phát hiện (Limit of Detection)
 
LOQ Giới hạn định lượng (Limit of Quantitation)
 
RSD Độ lặp lại tương đối (Relative Standard Deviation)
 
 

Tags:  

, AAS, F-AAS, ICP, ICP-AES, ICP-MS, UV-VIS

Nhà phân phối