SBC Scientific - Bể Ổn Nhiệt, Bể Điều Nhiệt Huber

Bể Ổn Nhiệt, Bể Điều Nhiệt Huber

Bể Điều Nhiệt Hiệu: Huber-Đức Model: CC1-212B Code: 407.0011
Huber-CC1-212B.jpg
facebook-sbc.png   wordpress-logo.png   twitter-16x16.png   youtube-16x16.png   google-plus-icon.png   pinterest-logo-16x16.png   blogger-16x16.png   google-sites.PNG  sbc-logo-16x16.jpg
Đặc tính kỹ thuật:
1. Khoảng nhiệt độ hoạt động: 200oC
2. Dung tích bể: 12 lít
3. Aùp suaát bôm toái ña: 10 lít/phuùt; 0.2bar
4. Kích thước máy: W350 x D375 x H375 mm
5. Khoâng coù khí CFC, HCFC
6. Boä Polystat cc1 ñöôïc gaén vaøo beå coù caùc ñaëc ñieåm:
- Deã söû duïng: “Xoay ñeå tìm kieám, nhaán ñeå löïa choïn”
- Hieån thò baèng maøn hình LCD
- Ñieàu khieån baèng vi xöû lyù
Boä ñieàu khieån nhieät Polystat cc1:
- Coù nhieàu möùc ñoä öùng duïng
- Maõ hoùa chöùc naêng “turn to search - push to select”
- Maøn hình LCD 4 doøng, 48 kyù töï
- Baùo ñoäng baèng ñeøn vaø tín hieäu aâm thanh
- Ñieàu khieån baèng vi xöû lyù.
- Bôm tuaàn hoaøn nöôùc trong beå, ñaït ñoä chính xaùc vaø ñoàng ñeàu nhieät
ñoä cao.
- Ñoä chính xaùc nhieät ñoä: 0.02 K


Nhà phân phối