SBC Scientific - Môi trường vi sinh vật – môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Môi trường vi sinh vật – môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Môi trường vi sinh vật là môi trường chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật. Chúng tôi cung cấp các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật từ môi trường nuôi cấy cơ bản đến môi trường tổng hợp cao cấp.

moi-truong-nuoi-cay-vi-sinh.jpg

Môi trường vi sinh vật được chia làm 3 loại:
 

- Môi trường tự nhiên (môi trường vi sinh vật tự nhiên) là môi trường chứa các chất tự nhiên không xác định được số lượng, thành phần như: cao thịt bò, pepton, cao nấm men (pepton là dịch thuỷ phân một phần của thịt bò, cazêin, bột đậu tương… dùng làm nguồn cacbon, năng lượng và nitơ. Cao thịt bò chứa các axit amin, peptit, nuclêôtit, axit hữu cơ, vitamin và một số chất khoáng. Cao nấm men là nguồn phong phú các vitamin nhóm B cũng như nguồn nitơ và cacbon).
 
- Môi trường tổng hợp (môi trường vi sinh vật tổng hợp) là môi trường trong đó các chất đều đã biết thành phần hoá học và số lượng. Nhiều vi khuẩn hoá dưỡng dị dưỡng có thể sinh trưởng trong môi trường chứa glucose là nguồn cacbon và muối amôn là nguồn nitơ.
 
- Môi trường bán tổng hợp (môi trường vi sinh vật bán tổng hợp) là môi trường trong đó có một số chất tự nhiên không xác định được thành phần và số lượng như pepton, cao thịt, cao nấm men và các chất hoá học đã biết thành phần và số lượng…
 
Để nuôi cấy vi sinh vật trên bề mặt môi trường đặc, người ta thêm vào môi trường lỏng 1,5 – 2% thạch (agar). Thạch là một loại pôlisaccarit phức tạp chiết rút từ tảo đỏ ở biển và có một số ưu điểm phù hợp với việc nuôi cấy vi sinh vật (không bị các vi sinh vật phân giải, nóng chảy ở nhiệt độ, đông lại khi để nguội đến).

moi-truong-nuoi-cay-vi-sinh-vat.png
 
Chúng tôi chuyên cung cấp môi trường vi sinh vật, một số môi trường vi sinh vật tổng hợp bao gồm:
 
1. Nutrient Agar   
2. Nutrient Agar   
3. Nutrient Agar   
4. Nutrient Agar   
5. Nutrient Agar   
6. Nutrient Broth   
7. Nutrient Broth   
8. Nutrient Broth   
9. Nutrient Broth   
10. Antibiotic Assay Medium No.1 (Seed Agar)   
11. Antibiotic Assay Medium No.1 (Seed Agar)   
12. Antibiotic Assay Medium A   
13. Antibiotic Assay Medium A   
14. Antibiotic Assay Medium No.11 
(Neomycin, Erythromycin Assay Agar) (Erythromycin Seed Agar)   
15. Antibiotic Assay Medium No.11 
(Neomycin, Erythromycin Assay Agar) (Erythromycin Seed Agar)   
16. Antibiotic Assay Medium A with pH 7.9   
17. Antibiotic Assay Medium A with pH 7.9   
18. Antibiotic Assay Medium No. 2 (Base Agar)   
19. Antibiotic Assay Medium No. 5 (Streptomycin Assay Agar w/ Yeast extract)   
20. MacConkey Broth w/ Neutral Red   
21. MacConkey Broth w/ Neutral Red   
22. MacConkey Broth w/ Neutral Red   
23. MacConkey Broth w/ Neutral Red   
24. MacConkey Broth w/ Neutral Red   
25. MacConkey Broth w/ Neutral Red   
26. MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile Salts   
27. MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile Salts   
28. MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile Salts   
29. MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile Salts   
30. MacConkey Agar w/o CV, w/ 0.5% Bile
31. MacConkey Agar w/o CV, w/ 0.5% Bile Salts   
32. MacConkey Agar w/o CV, w/ 1.2% Agar   
33. MacConkey Agar Medium   
34. MacConkey Agar   
35. MacConkey Agar   
36. Fluid Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium, Fluid)   
37. Fluid Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium, Fluid)   
38. Fluid Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium, Fluid)   
39. Fluid Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium, Fluid)   
40. Fluid Thioglycollate Medium   
41. Fluid Thioglycollate Medium   
42. Fluid Thioglycollate Medium   
43. Fluid Thioglycollate Medium   
44. Alternative Thioglycollate Medium (NIH Thioglycollate Broth) (Thioglycollate Broth, Alternative)   
45. Alternative Thioglycollate Medium (NIH Thioglycollate Broth) (Thioglycollate Broth, Alternative)   
46. Alternative Thioglycollate Medium (NIH Thioglycollate Broth) (Thioglycollate Broth, Alternative)   
47. Alternative Thioglycollate Medium (NIH Thioglycollate Broth) (Thioglycollate Broth, Alternative)   
48. Alternative Thioglycollate Medium, Sterile Powder   
49. Alternative Thioglycollate Medium, Sterile Powder   
50. Alternative Thioglycollate Medium, Sterile Powder   
51. Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth)   
52. Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth)   
53. Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth)   
54. Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth)   
55. Soyabean Casein Digest Medium Base   
56. Soyabean Casein Digest Medium, Sterile Powder   
57. Soyabean Casein Digest Medium, Sterile Powder   
58. Soyabean Casein Digest Medium, Sterile Powder   
59. Nutrient Agar w/ 1% Peptone   
60. Nutrient Agar w/ 1% Peptone   
61. Fluid Sabouraud Medium (Sabouraud Medium, Fluid)   
62. Fluid Sabouraud Medium (Sabouraud Medium, Fluid)   
63. Tryptone Glucose Extract Agar 
(Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)   
64. Tryptone Glucose Extract Agar 
(Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)   
65. Hoyle Medium Base   
66. Hoyle Medium Base   
67. Brilliant Green Agar Base, Modified   
68. Brilliant Green Agar Base, Modified   
69. Brilliant Green Agar Base w/ 1.2% Agar   
70. Brilliant Green Agar Base w/ 1.2% Agar   
71. Agar Medium L (Brilliant Green, Phenol Red, Lactose Monohydrate, Sucrose Agar)   
72. Agar Medium L (Brilliant Green, Phenol Red, Lactose Monohydrate, Sucrose Agar)   
73. Sterility Testing Medium-A   
74. Sterility Testing Medium-B   
75. Brewer Thioglycollate Medium   
76. Brewer Thioglycollate Medium   
77. Triple Sugar Iron Agar   
78. Triple Sugar Iron Agar   
79. Agar Medium M (Triple Sugar, Iron Agar)   
80. Agar Medium M (Triple Sugar, Iron Agar)   
81. Triple Sugar Iron Agar
82. Triple Sugar Iron Agar
83. Triple Sugar Iron Agar   
84. Triple Sugar Iron Agar   
85. Triple Sugar Iron Agar   
86. EMB Agar, Levine   
87. EMB Agar, Levine   
88. EMB Agar, Levine   
89. EMB Agar, Levine   
90. Vogel-Johnson Agar Base w/o Tellurite 
(V.J. Agar)   
91. Vogel-Johnson Agar Base w/o Tellurite 
(V.J. Agar)   
92. Vogel- Johnson Agar Base w/ 1.5% Agar   
93. Cetrimide Agar Base   
94. Cetrimide Agar Base   
95. Fluid Selenite Cystine Medium (Selenite Cystine Broth) (Twin Pack)   
96. Fluid Selenite Cystine Medium (Selenite Cystine Broth) (Twin Pack)   
97. Selenite F Broth (Twin Pack)   
98. Selenite F Broth (Twin Pack)   
99. Fluid Lactose Medium   
100. Fluid Lactose Medium   
101. Bismuth Sulphite Agar   
102. Bismuth Sulphite Agar   
103. Peptone Water   
104. Peptone Water   
105. Peptone Water w/ Phenol Red   
106. Peptone Water   
107. Peptone Water   
108. Endo Agar   
109. Endo Agar   
110. Deoxycholate Agar   
111. Deoxycholate Agar   
112. Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar)   
113. Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar)   
114. Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar)   
115. Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar)   
116. XLD Agar   
117. XLD Agar, Modified   
118. Fluid Tetrathionate Medium w/o Iodine and BG (Tetrathionate Broth Base w/o Iodine and BG)   
119. Fluid Tetrathionate Medium w/o Iodine and BG (Tetrathionate Broth Base w/o Iodine and BG)   
120. Tetrathionate Broth Base   w/o Iodine
121. Tetrathionate Broth Base   w/o Iodine
122. Fluid Tetrathionate Medium w/o Iodine and BG, Modified   
123. Sabouraud Dextrose Broth (Sabouraud Liquid Medium)   
124. Sabouraud Dextrose Broth (Sabouraud Liquid Medium)   
125. Sabouraud Dextrose Broth (Sabouraud Liquid Medium)   
126. Sabouraud Dextrose Broth (Sabouraud Liquid Medium)   
127. Sabouraud Dextrose Broth, Modified   
128. TB Broth Base w/o Tween 80   
129. B12 Culture Agar (L. leichmannii Maintenance Medium)   
130. *Lactobacillus Leichmannii Maintenance
131. B12 Assay Medium (Using L. leichmannii)   
132. Pantothenate Assay Medium   
133. Folic Acid Assay Medium   
134. *Folic Acid Assay Medium
135. Niacin Assay Medium   
136. *Niacin Assay Medium
137. Antibiotic Assay Medium No. 8 (Base Agar w/ low pH)   
138. Antibiotic Assay Medium No. 3 (Assay Broth)   
139. Antibiotic Assay Medium No. 3 (Assay Broth)   
140. Baird Parker Agar Base   
141. Baird Parker Agar Base   
142. Agar Medium O (Baird Parker Agar)   
143. Agar Medium O (Baird Parker Agar)   
144. Baird Parker Agar Base   
145. Baird Parker Agar Base   
146. Dextrose Broth   
147. Dextrose Broth   
148. Taurocholate Broth   
149. Tomato Juice Agar   
150. Violet Red Bile Agar   
151. Violet Red Bile Agar   
152. Violet Red Bile Agar (1.2%)   
153. Violet Red Bile Agar   
154. Violet Red Bile Agar   
155. WL Nutrient Broth   
156. MacConkey Agar, Modified   
157. MacConkey Agar, Modified
158. Selenite Broth (Selenite F Broth) (Twin Pack)   
159. Selenite Broth (Selenite F Broth) (Twin Pack)   
160. Phenol Red Agar Base   
161. Phenol Red Agar Base   
162. Phenol Red Broth Base   
163. Phenol Red Broth Base   
164. Phenol Red Dextrose Agar   
165. Phenol Red Dextrose Agar   
166. Phenol Red Dextrose Broth   
167. Phenol Red Dextrose Broth   
168. Double Sugar Agar, Russell (Russell Double Sugar Agar)   
169. Actidione Agar Base w/o Actidione®   
170. Brilliant Green Bile Agar   
171. Brilliant Green Bile Agar   
172. Nutrient Gelatin   
173. Nutrient Gelatin   
174. Nutrient Gelatin   
175. MacConkey Agar w/ Bromo Thymol Blue   
176. MacConkey Agar w/ Bromo Thymol Blue   
177. Sabouraud Maltose Agar   
178. Sabouraud Dextrose Agar   
179. Sabouraud Dextrose Agar   
180. Sabouraud Dextrose Agar   
181. Sabouraud Dextrose Agar   
182. Sabouraud Dextrose Agar w/ 3.0% Agar   
183. Sabouraud Maltose Broth   
184. Deoxycholate Citrate Agar   
185. Deoxycholate Citrate Agar   
186. Deoxycholate Citrate Agar  (as per B.P
187. Agar Medium J (Deoxycholate-Citrate Agar)   
188. Deoxycholate Citrate Agar Medium   
189. Deoxycholate Citrate Agar Medium   
190. Deoxycholate Lactose Agar   
191. Deoxycholate Lactose Agar   
192. Dubos Broth Base   
193. Dubos Broth Base   
194. Koser Citrate Medium   
195. Koser Citrate Medium   
196. Buffered Glucose Broth 
(Glucose Phosphate Broth)   
197. Buffered Glucose Broth 
(Glucose Phosphate Broth)   
198. Voges Proskauer Medium, Modified   
199. MR-VP Medium   
200. MR-VP Medium   
201. Buffered Glucose Broth   
202. Buffered Glucose Broth   
203. Bile Broth Base   
204. Bile Broth Base   
205. Nitrate Agar   
206. Blood Agar Base (Infusion Agar)   
207. Blood Agar Base (Infusion Agar)   
208. Heart Infusion Agar, Modified   
209. Brucella Agar Base   
210. Brucella Agar Base   
211. Brucella Agar Base, Modified   
212. Czapek Dox Agar   
213. Czapek Dox Agar   
214. Czapek Dox Broth   
215. Czapek Dox Broth   
216. Entamoeba Medium   
217. Kligler Iron Agar   
218. Kligler Iron Agar   
219. Kligler Iron Agar, Modified   
220. Kligler Iron Agar   
221. Fuchsin Lactose Broth   
222. Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth)   
223. Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth)   
224. Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth)   
225. Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth)   
226. MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV and NaCl   
227. MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV and NaCl   
228. MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV and NaCl   
229. MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV and NaCl   
230. MacConkey Agar w/ CV, NaCl and 0.15% Bile Salts   
231. MacConkey Agar w/(0.15%)
232. MacConkey Agar w/1.35% Agar, CV, NaCl an
233. MacConkey Agar w/1.35% Agar, CV, NaCl an
234. MacConkey Agar w/o CV, NaCl w/ 
0.5% Sodium Taurocholate   
235. MacConkey Agar w/o CV, NaCl w/ 
0.5% Sodium Taurocholate   
236. MacConkey Agar w/o CV, NaCl w/ 
0.5% Sodium Taurocholate   
237. MacConkey Agar w/o CV, NaCl w/ 
0.5% Sodium Taurocholate   
238. MacConkey Agar w/o CV, NaCl w/ 0.5% Bile Salts   
239. MacConkey Agar w/o CV, NaCl w/ 0.5% Sod
240. MacConkey Broth Purple w/ BCP   
241. MacConkey Broth Purple w/ BCP   
242. MacConkey Broth Purple w/ BCP   
243. MacConkey Broth Purple w/ BCP   
244. MacConkey Broth Purple w/ BCP   
245. MacConkey Broth Purple w/ BCP   
246. Dextrose Agar   
247. Dextrose Agar   
248. Pseudomonas Agar Base   
249. Pseudomonas Agar Base   
250. Eijkman Lactose Broth   
251. Nutrient Agar 1.5%   
252. Nutrient Agar 1.5%   
253. Nutrient Agar, 1.5%   
254. Nutrient Broth, pH 6.9 w/o NaCl   
255. Nutrient Broth, pH 6.9 w/o NaCl   
256. Nutrient Broth Base
257. Blood Agar Base w/ low pH   
258. Blood Agar Base w/ low pH   
259. Nutrient Agar, pH 6.0 w/ 0.8% NaCl   
260. Nutrient Agar, pH 6.0 w/ 0.8% NaCl   
261. Plate Count Agar (Standard Methods Agar)   
262. Plate Count Agar (Standard Methods Agar)   
263. Plate Count Agar (Standard Methods Agar)   
264. Plate Count Agar (Standard Methods Agar)   
265. Plate Count Agar   
266. Plate Count Agar   
267. Plate Count Agar   
268. Plate Count Agar   
269. Dextrose Tryptone Agar   
270. Tryptose Phosphate Broth   
271. Tryptose Phosphate Broth   
272. Fungal Agar (Mycological Agar)   
273. Fungal Agar w/ low pH (Mycological Agar w/ low pH)   
274. Potato Dextrose Agar   
275. Potato Dextrose Agar   
276. Potato Dextrose Agar   
277. Potato Dextrose Agar   
278. Potato Dextrose Agar w/ 2% Agar   
279. Tryptose Blood Agar Base   
280. Tryptose Blood Agar Base   
281. Purple Agar Base
282. Purple Agar Base   
283. Simmons Citrate Agar   
284. Simmons Citrate Agar   
285. Simmons Citrate Agar   
286. Simmons Citrate Agar   
287. Dichloran Medium Base w/ Rose Bengal   
288. Liver Meat Agar   
289. Lactose Broth   
290. Lactose Broth   
291. Broth Medium D (Lactose Monohydrate Broth)   
292. Broth Medium D (Lactose Monohydrate Broth)   
293. Lactose Broth   
294. Lactose Broth   
295. Bismuth Sulphite Agar, Modified   
296. Bismuth Sulphite Agar, Modified   
297. TB Broth Base   
298. S.F.P. Agar Base   
299. S.F.P. Agar Base   
300. KF Streptococcus Agar Base w/ BCP   
301. Chloramphenicol Yeast Glucose Agar   
302. Chloramphenicol Yeast Glucose Agar   
303. Leptospira Medium Base   
304. Leptospira Medium Base   
305. Fungi Kimmig Agar Base   
306. Phenol Red Salicin Broth   
307. Phenol Red Sorbitol Broth   
308. Phenol Red Raffinose Broth   
309. Phenol Red Arabinose Broth   
310. Antibiotic Assay Medium No. 19   
311. Phenol Red Xylose Broth   
312. Phenol Red Starch Broth   
313. Phenol Red Inositol Broth   
314. Sporulation Broth   
315. M17 Agar w/o Lactose   
316. Antibiotic Assay Medium for Saccharomyce
317. BPL Agar   
318. KF Streptococcus Broth Base w/ BCP   
319. Gassner Lactose Agar   
320. M-Lauryl Sulphate Broth
321. M-Lauryl Sulphate Broth   
322. M-Lauryl Sulphate Broth   
323. MacConkey Agar Base   
324. Dextrose Salt Agar   
325. Plate Count Agar, Special   
326. Rice Extract Agar   
327. Rice Extract Agar   
328. Tomato Juice Broth   
329. Field’s Tryptic Digest Broth (Tryptic Digest Broth)   
330. M17 Broth   
331. M17 Broth   
332. Maximum Recovery Diluent   
333. SS Agar, Modified   
334. Acetamide Agar (Twin Pack)   
335. Anaerobic CNA Agar Base   
336. Chocolate Agar Base   
337. Bile Esculin Agar w/ Kanamycin   
338. Bile Esculin Agar w/ Kanamycin   
339. Brain Heart Infusion w/ 0.1% Agar   
340. Brain Heart Infusion w/ 6.5%  NaCl   
341. MUG Brilliant Green Bile Broth   
342. Brucella Agar Base w/ Hemin and Vitamin K   
343. Cooked Meat Medium w/ Glucose, Hemin and Vitamin K   
344. DNase Test Agar w/ Toluidine Blue   
345. DNase Test Agar w/ Toluidine Blue
346. MUG EC Broth   
347. Egg Yolk Agar Base, Modified   
348. Esculin Iron Agar   
349. Esculin Iron Agar
350. Candida Medium   
351. Modified Fungal Agar Base (Modified Inhibitory Mould Agar Base)   
352. MUG Lauryl Sulphate Broth
353. MUG Lauryl Sulphate Broth   
354. MUG Lauryl Sulphate Broth, Modified   
355. Lactose Lecithin Agar   
356. M-Enterococcus Agar Base, Modified   
357. Differential Agar for Group D Streptococci   
358. Frey Mycoplasma Broth Base   
359. Coliform PA Broth   
360. R-3A Agar   
361. Charcoal Agar Base w/ Niacin   
362. Hippurate Hydrolysis Broth   
363. TOC Agar   
364. Tryptone Tellurite Agar Base   
365. Vaginalis Agar Base   
366. MUG Violet Red Bile Agar   
367. Wayne Sulphatase Agar Base   
368. WL Differential Agar   
369. WL Differential Agar   
370. Yeast Phosphate Agar   
371. Dey-Engley Neutralizing Broth   
372. M17 Agar w/ Glycerophosphate   
373. M17 Agar w/ Glycerophosphate
374. Listeria Identification Agar Base (PALCAM)   
375. Listeria Identification Agar Base (PALCAM)   
376. B.C.G. - Dextrose Agar (Snyder Test Agar)   
377. Wurtz Medium   
378. M-Tergitol 7 Agar Base   
379. Sabouraud Chloramphenicol Agar   
380. Sabouraud Chloramphenicol Agar   
381. Agar Medium C (Sabouraud-Glucose Agar with Chloramphenicol)   
382. Modified Salt Broth   
383. Brain Heart Infusion Agar w/ 3.0% Agar   
384. Lauryl Tryptose Mannitol Broth w/ Tryptophan   
385. Starch Agar
386. Mannitol Lysine Agar   
387. Lactic Acid Bacteria Selective Agar Base   
388. *Lactic Acid Bacteria Selective Agar
389. GBS Medium Base
390. GBS Medium Base   
391. Deoxycholate Citrate Agar, Modified
392. Deoxycholate Citrate Agar, Modified (Hynes)   
393. Starch Agar   
394. Endo Agar, Modified   
395. MIU Medium Base
396. MIU Medium Base   
397. Endo Agar Base   
398. Endo Agar Base   
399. Salmonella Differential Agar (Twin pack) (RajHans Medium)   
400. Salmonella Differential Agar (Twin pack) (RajHans Medium)   
401. Selenite Cystine Broth Base
402. Selenite Cystine Broth Base w/o Biselenite   
403. Sodium Biselenite, Bacteriological Grade   
404. Starch Agar
405. Starch Agar   
406. Starch Agar   
407. MUG MacConkey Agar   
408. SS Agar (Salmonella Shigella Agar)   
409. B.T.B. Lactose Agar, Modified (Lactose Blue Agar)   
410. SS Agar (Salmonella Shigella Agar)   
411. Salmonella Differential Agar, Modified (Twin pack)   
412. Salmonella Differential Agar, Modified (Twin pack)   
413. Fraser Secondary Enrichment Broth Base   
414. Mueller Hinton Agar No. 2
415. Mueller Hinton Agar No. 2   
416. SS Agar (Salmonella Shigella Agar)   
417. Modified Differential Clostridial Broth   
418. SS Agar (Salmonella Shigella Agar)   
419. Lactic Bacteria Differential Broth   
420. Lactic Bacteria Differential Agar   
421. Glutamate Starch Phenol Red Agar Base   
422. SS Agar                    (Salmonella
423. SS Agar (Salmonella Shigella Agar)
424. Listeria Identification Broth Base (PALCAM)   
425. Listeria Identification Broth Base (PALCAM)   
426. Soyabean Casein Digest Agar w/ Yeast Extract and Hemin (TryptoneSoya Agar w/ Yeast Extract and Hemin)   
427. Baird Staphylococcus Enrichment Broth Base   
428. M-EC Test Agar   
429. Pseudomonas Asparagine Broth   
430. Pseudomonas Asparagine Broth   
431. High Plate Count Agar   
432. B12 Assay Agar (Using E. coli Mutant Culture)   
433. M-Bismuth Sulphite Broth   
434. M-Brilliant Green Broth   
435. M-Endo Broth MF (MF Endo Medium)
436. M-Endo Broth MF (MF Endo Medium) (M-Coliform Broth)   
437. M-Dextrose Tryptone Broth   
438. M-EMB Broth   
439. M-Endo Agar LES   
440. M-Endo Agar LES   
441. M-Endo Broth   
442. M-Endo Broth   
443. M-Enterococcus Agar Base   
444. M-Enrichment Broth   
445. M-HD Endo Broth   
446. Diagnostic Stuart’s Urea Broth Base (Urea Broth Base)   
447. M-FC Broth Base   
448. M-Slanetz Enterococcus Broth Base   
449. M-Standard Methods Broth   
450. Diagnostic Stuart’s Urea Broth Base (Urea Broth Base)   
451. M-Tetrathionate Broth Base   
452. M-Tryptone Glucose Extract Broth   
453. M-Yeast and Mould Broth   
454. M-HD Endo Broth w/ BG   
455. M-Azide Broth Base   
456. Urea Broth (Filter Sterilizable)   
457. M-Staphylococcus Broth   
458. Urea Agar Base (Christensen) (Autoclavable)   
459. M-PA Agar Base   
460. M-PA Agar   
461. M-FC Agar Base   
462. M-(HPC) Heterotrophic Plate Count Agar Base   
463. M-FC Agar Base, Modified   
464. Urea Agar Base (Christensen) (Autoclavable)   
465. M-MacConkey Broth   
466. M-Nutrient Broth   
467. Aspergillus Differentiation Medium Base   
468. Malt Extract Broth, Modified as per Thom and Church   
469. Dichloran Glycerol Medium  Base
470. Dichloran Glycerol Medium Base   
471. Urea Agar Base (Filter Sterilizable) (w/o Agar)   
472. Urea Agar Base, Christensen
473. Urea Agar Base, Christensen   
474. Urea Agar Base (Christensen)   
475. Urea Agar Base (Christensen)   
476. M-BCG Yeast and Mould Broth   
477. Chlamydospore Agar   
478. Stuart Transport Medium w/o Methylene Blue   
479. Stuart Transport Medium w/o Methylene Blue   
480. Columbia Blood Agar Base w/ Hemin   
481. Chlamydospore Agar   
482. Phenol Red Galactose Broth   
483. Phenol Red Galactose Broth
484. Oxytetra Glucose Yeast Agar Base w/ Biotin   
485. Modified Rappaport Vassiliadis
486. Modified Rappaport Vassiliadis Medium   
487. Modified Rappaport Vassiliadis Medium   
488. Leifson’s Deoxycholate Agar, Modified   
489. Modified MYP Agar Base   
490. Bacillus cereus Selective Agar Base(MYP)ISO 7932   
491. Baird Parker Agar Base w/ Sulpha   
492. Antibiotic Assay Medium No. 32   
493. Antibiotic Assay Medium No. 39   
494. Antibiotic Assay Medium No. 40   
495. Antibiotic Assay Medium No. 41   
496. Litmus Lactose Agar   
497. Listeria Oxford Medium Base   
498. Listeria Oxford Medium Base   
499. Listeria Oxford Agar Base w/ 1.2% Agar   
500. C.L.E.D. Agar Base w/o Indicator   
501. C.L.E.D. Agar Base w/o Indicator   
502. XLT4 Agar Base   
503. Gelatin Salt Agar   
504. Transgrow Medium Base   
505. Modified Bile Esculin Azide Agar   
506. Luria Bertani Agar, Miller 
(Miller Luria Bertani Agar)   
507. Luria Bertani Agar, Miller 
(Miller Luria Bertani Agar)   
508. Luria Bertani Agar, Miller 
(Miller Luria Bertani Agar)   
509. Luria Bertani Agar, Modified   
510. Wesley Broth Base   
511. Vibrio Parahaemolyticus Sucrose Agar   
512. WL Nutrient Medium   
513. SDS Agar (Sodium Dodecyl Sulphate Polymyxin Sucrose Agar)   
514. Bile Salts Brilliant Green Starch Agar   
515. Hemorrhagic Coli (HC) Agar   
516. TMAO Medium 
(Trimethylamine-N-Oxide Medium)   
517. Inositol Gelatin Medium   
518. Lactobacilli Heteroferm Screen Agar   
519. Lactobacillus Heteroferm Screen Broth   
520. H.S. Vaccine Medium (Standard Nutrient Broth)   
521. Lactobacillus Selection Oxgall Agar Base (LBS Oxgall Agar)   
522. Lactobacillus Selection Broth Base   
523. MOX Agar   
524. MY 40G Agar (Osmophilic Glucose Agar)   
525. Kaper’s Medium   
526. Czapek Dox Agar, Modified (Modified Czapek Dox Agar)   
527. Czapek Dox Liquid Medium   
528. Fluid Casein Digest Soya Lecithin Medium (Twin Pack)   
529. Pentachloro Rose Bengal Yeast Extract Agar Base (PRYES Agar)   
530. PL Agar   
531. Potato Dextrose Sucrose Agar   
532. Fluid Casein Digest Soya Lecithin Medium (Twin Pack)   
533. Proteose Agar   
534. SA Agar Base   
535. Pre - Enrichment Broth Base   
536. Lactobacillus Selection Agar Base   
537. Mannitol Salt Agar Base   
538. Mannitol Salt Agar Base   
539. Yeast Extract Calcium Carbonate Glucose Agar   
540. Phenol Red Rhamnose Broth   
541. Mannitol Salt Agar Base   
542. Park and Sanders Enrichment Broth Base   
543. Park and Sanders Broth Base   
544. Mannitol Salt Agar Base   
545. PA Broth   
546. Fluid Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack) (Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack))   
547. Fluid Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack) (Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack))   
548. Loeffler Serum Medium Base   
549. Loeffler Serum Medium Base   
550. MUG Tryptone Water   
551. Pseudomonas Agar (For Pyocyanin)   
552. Semisolid Nutrient Agar   
553. Semisolid Nutrient Agar   
554. Semisolid Nutrient Agar   
555. Asparagine Proline Broth   
556. Asparagine Proline Broth   
557. Tryptone Yeast Extract Agar w/ BCP   
558. MUG Plate Count Agar   
559. Pseudomonas Agar (For Pyocyanin)   
560. MUG Tryptone Soya Agar   
561. FAGI Agar   
562. FAGI Broth   
563. FAGI Broth   
564. Tryptone Water Broth w/BCP   
565. Yeast Dextrose Agar   
566. Phenol Red Adonitol Broth   
567. Pseudomonas Agar (For Fluorescein)   
568. Phenol Red Trehalose Broth   
569. Mueller Tellurite Agar Base   
570. Stuart Transport Medium w/o Sodium Glycerophosphate   
571. Stuart Transport Medium w/o Sodium Glycerophosphate   
572. Trichomonas Broth Base No. 2   
573. Pseudomonas Agar (For Fluorescein)   
574. MUG Sorbitol Agar   
575. Liver Meat Infusion Agar   
576. Meat Extract w/ Peptone (Pepted Meat Broth)   
577. Acid Broth
578. Acid Broth   
579. Fluconazole Testing Medium (Twin Pack)   
580. Fluconazole Testing Medium (Twin Pack)   
581. Pseudomonas Agar, Modified 
(For Fluorescein)   
582. Standard Nutrient Agar No. 1   
583. Brilliant Green Bile Broth 2%   
584. Coliform Broth   
585. Brilliant Green Bile Broth 2%   
586. Brilliant Green Bile Broth 2%   
587. Bromo Cresol Purple Azide Broth   
588. Modified Skim Milk Agar   
589. Tryptone Soya Yeast Extract Agar
590. Tryptone Soya Yeast Extract Agar   
591. Tryptone Soya Yeast Extract Agar, Modified   
592. Brilliant Green Bile Broth 2%   
593. Listeria Motility Medium   
594. Tryptone Sucrose Tetrazolium Agar Base (TSTA)   
595. High Salt Nutrient Agar   
596. High Salt Peptone Yeast Extract Agar   
597. Brilliant Green Bile Broth   
598. Brilliant Green Bile Broth 2%   
599. Brilliant Green Bile Broth 2%   
600. ITC Broth Base (TTC Broth Base)   
601. Yersinia Identification Broth Base   
602. Karmali Campylobacter Agar Base   
603. Ornithine Decarboxylase Broth   
604. Ornithine Decarboxylase Broth
605. Standard Nutrient Broth No. 1   
606. Dextrose Tryptone Broth   
607. Acetate Agar   
608. Mucate Broth   
609. Mucate Control Broth   
610. LPM Agar Base   
611. Tryptone Soya Broth w/ 10% NaCl and 1% Sodium Pyruvate   
612. Lysine Arginine Iron (LAI) Agar   
613. Peptone Sorbitol Bile Broth   
614. Kimmig Fungi Agar Base   
615. Tryptose Cycloserine Dextrose Agar Base   
616. Formate Ricinoleate Broth   
617. King’s OF Medium Base   
618. King’s OF Medium Base   
619. Modified AEA Sporulation Medium Base   
620. Modified Duncan Strong (DS) Medium   
621. Casein Hydrolysate Yeast Extract Salts Broth Base (CAYES)   
622. Colonisation Medium w/ Dulbecco’s Phosphate Buffer   
623. Campylobacter Nitrate Broth   
624. CPC Agar Base   
625. CPC Agar Base
626. CPC Agar Base w/ 1% cellobiose   
627. CPC Agar Base w/ 1% cellobiose
628. Tryptone Soya Salt Agar w/ Magnesium Sulphate   
629. CRAMP Agar Base   
630. Lachica’s Medium Base   
631. Luria Bertani Broth, Miller 
(Miller Luria Bertani Broth)   
632. Luria Bertani Broth, Miller 
(Miller Luria Bertani Broth)   
633. Luria Bertani Broth, Miller 
(Miller Luria Bertani Broth)   
634. Casein Yeast Magnesium Broth (NZYM Broth)   
635. Casein Yeast Magnesium Agar (NZYM Agar)   
636. Casein Magnesium Broth (NZM Broth)   
637. Tartoff - Hobbs Broth (Terrific Broth)   
638. YT Broth (2X YT Broth)   
639. Hanahan’s Broth (SOB Medium)   
640. 5X Minimum Salts   
641. Minimum Salt w/ Casein Acid Hydrolysate   
642. Thermoacidurans Agar   
643. Tetrathionate Brilliant Green Bile Broth   
644. Broth Medium I (Tetrathionate Bile-Brilliant Green Broth)   
645. Tetrathionate CV Enrichment Broth   
646. Streptococcus agalactiae Selective Agar Base   
647. Endo Agar w/ NaCl   
648. Haemophilus Test Agar Base   
649. Tellurite Blood Agar Base   
650. Folic Acid Medium, AOAC   
651. Drake’s Medium 10   
652. Ampicillin Dextrin Agar Base   
653. Tryptone Soya Yeast Extract Broth   
654. Carbohydrate Consumption Broth Base   
655. *Folic Acid Medium, AOAC
656. Bromo Cresol Purple Broth w/ Lactose   
657. Malachite Green Broth   
658. Campylobacter Cefex Agar Base   
659. Modified Brucella Agar Base   
660. Nutrient Agar No.2   
661. Nutrient Agar No.2, Modified   
662. Nutrient Agar No.2   
663. Nutrient Agar No.2   
664. EC Broth   
665. Azide Dextrose Broth w/ BCP   
666. Tryptone Yeast Extract Agar
667. Tryptone Yeast Extract Agar   
668. Milk Agar w/ Cetrimide (Twin Pack)   
669. Milk Agar w/ Cetrimide (Twin Pack)   
670. Milk Agar w/ Cetrimide (Twin Pack)   
671. Nutrient Agar for Oxidase   
672. EC Broth   
673. Buffered Peptone Water w/ NaCl   
674. Buffered Peptone Water w/ NaCl   
675. Buffered Peptone Water w/ NaCl   
676. Sauton’s Fluid Medium Base   
677. Sauton’s Fluid Medium Base   
678. Tryptose Cycloserine Azide Agar Base   
679. EC Broth   
680. Pantothenate Assay Medium, AOAC   
681. Semisolid Rappaport        Vassiliadis
682. Semisolid Rappaport Vassiliadis Medium Base, Modified   
683. M-Aeromonas Selective Agar Base (Havelaar)   
684. Aeromonas Starch DNA Agar Base   
685. Modified EC Broth Base   
686. Soyabean Bile Broth Base   
687. Modified Soyabean Bile Broth Base   
688. Lactose Sulphite Broth Base   
689. Lactose Monohydrate Sulphite Medium (Medium R)   
690. Serratia Differential Medium 
(SD Medium) (Twin Pack)   
691. SM Selective Agar Base   
692. Salt Broth, Modified   
693. Wort Agar   
694. APRY Agar Base   
695. APRY Broth Base   
696. HiCrome™ ECC Agar   
697. HiCrome™ ECC Agar   
698. HiCrome™ ECC Selective Agar Base   
699. HiCrome™ ECC Selective Agar Base   
700. Wort Agar   
701. HiCrome™ E. coli Agar   
702. HiCrome™ E. coli Agar   
703. HiCrome™ E. coli Agar   
704. HiCrome™ E. coli Agar   
705. HiCrome™ Salmonella Agar   
706. HiCrome™ Salmonella Agar   
707. HiCrome™ Candida Differential Agar   
708. HiCrome™ Candida Differential Agar   
709. HiCrome™ Candida Differential Agar Base   
710. HiCrome™ Candida Differential Agar Base   
711. S.T.A. Agar Base   
712. HiCrome™ Coliform Agar w/ SLS   
713. HiCrome™ Coliform Agar w/ SLS   
714. Sheep Blood Agar Base
715. Sheep Blood Agar Base   
716. Rogosa SL Agar   
717. NZ Amine A Broth   
718. Polysorbate 80 Agar (Twin Pack)   
719. Calcium Caseinate Agar   
720. CAE (Citrate Azide Enterococcus) Agar Base   
721. Liver Broth, Modified   
722. Sabouraud Dextrose Maltose Agar   
723. Clostridium Broth Base   
724. Super Broth   
725. Blood Free Campylobacter Broth Base   
726. Lecithin Diluent Broth   
727. Mannitol Motility Nitrate Medium   
728. Micro Vitamin Test Culture Agar   
729. Semisolid Liver Meat Medium   
730. Liver Meat Glucose Cysteine Broth   
731. M-Filter Rinse Broth   
732. Ketogluconate Broth   
733. Micro Vitamin Test Culture Agar
734. *Lecithin Agar
735. Lecithin Agar   
736. Shigella Broth Base   
737. Fraser Broth Base   
738. Modified Soyabean Casein Digest Agar   
739. Micro Vitamin Test Culture Agar
740. Micro Vitamin Test Culture Agar
741. Streptomyces Medium   
742. Micro Vitamin Test Inoculum Broth   
743. SCHWARZ Differential Medium   
744. Universal Liquid Medium   
745. Lee’s Multidifferential Agar   
746. Micro Vitamin Test Inoculum Broth
747. Czapek Yeast Extract Agar   
748. Antimycotic Sensitivity Test Agar   
749. Thiosulphate Ringer Solution Powder   
750. Thiosulphate Ringer Solution Powder   
751. Tryptophan Medium   
752. HiCrome™ MacConkey Sorbitol Agar Base   
753. HiCrome™ MacConkey Sorbitol Agar Base   
754. Folic Acid Culture Agar   
755. Modified Phosphate Buffer   
756. MUG EC Broth, Modified   
757. MUD SF Broth Base   
758. Synthetic Sea Salt   
759. Anaerobic Blood Agar Base   
760. Antibiotic Assay Medium B   
761. Antibiotic Assay Medium B   
762. Antibiotic Assay Medium E   
763. Antibiotic Assay Medium E   
764. NYC Agar Base   
765. C.T.  Agar   
766. Aseptic Packing Line Medium   
767. Pantothenate Culture Agar   
768. Plate Count Agar w/ BCP   
769. Streptomyces Agar   
770. HiCrome™ UTI Agar   
771. HiCrome™ UTI Agar   
772. HiCrome™ UTI Agar   
773. HiCrome™ UTI Agar   
774. M-CP Agar Base   
775. M-CP Agar Base   
776. DEV Glucose Broth   
777. DEV Lactose Peptone Broth   
778. ECD Agar   
779. ECD MUG Agar   
780. Gelatin Phosphate Buffer   
781. Gelatin Phosphate Buffer   
782. Kundrat Agar   
783. Kundrat Agar, Modified   
784. Nutrient Broth No. 2   
785. YPD Broth (YEPD Broth)   
786. Rhamnose Broth   
787. Tryptone Agar   
788. Tryptone Agar   
789. Water Agar   
790. Yersinia Enrichment Broth Base   
791. YPG Agar   
792. YT Agar   
793. Acetamide Nutrient Broth (Twin Pack)   
794. Acetamide Nutrient Broth (Twin Pack)   
795. SD Agar   
796. Universal Pre-enrichment Broth   
797. Modified Universal Pre-enrichment Broth   
798. MUG EC O157 Agar   
799. Mycoplasma Urogenital Broth Base (Urogenital Mycoplasma Broth Base )   
800. Malt Extract Agar Base (w/ Mycological Peptone)   
801. Willis and Hobb’s Medium Base   
802. HiCrome™ Enterococci Broth   
803. HiCrome™ Enterococci Broth   
804. Drigalski Lactose Agar, Modified   
805. SOC Broth   
806. Leifson Agar   
807. Yeast Morphology Agar   
808. Pseudomonas Solanacearum Medium   
809. Esculin Fermentation Broth   
810. Bacillus Medium   
811. Bacillus Medium   
812. Lactic Acid Bacteria Selective Broth Base (Raka Ray No. 3 Broth Base)   
813. Raka Ray No. 3 Broth Base
814. Bryant and Burkey Medium   
815. Esculin Agar   
816. MUG MFC Agar   
817. HC Agar Base   
818. Lactose Peptone Broth   
819. Pagano Levin Base   
820. Yeast Nitrogen Base   
821. M-TEC Agar   
822. Crystal Violet Pectate Medium   
823. HiCrome™ MM Agar   
824. HiCrome™ MM Agar   
825. Bacillus Differentiation Agar   
826. *Yeast Nitrogen Base
827. Bifidobacterium Broth   
828. Bifidobacterium Agar   
829. Ethyl Violet Azide Dextrose Agar   
830. Legionella Enrichment Broth Base   
831. Davis Supplemented Minimum Medium w/o Glucose   
832. Antibiotic Assay Medium No. 4 (Yeast Beef Agar)   
833. Yeast Carbon Base   
834. Yeast and Mould Broth   
835. Rapid Hi-Enterococci Agar   
836. Rapid Hi-Enterococci Agar   
837. *Yeast Carbon Base
838. Diluting Fluid A
839. Diluting Fluid A   
840. Diluting Fluid K
841. Diluting Fluid K   
842. HiCrome™ Listeria Agar Base, Modified   
843. HiCrome™ Listeria Agar Base, Modified   
844. HiCrome™ Listeria Agar Base   
845. HiCrome™ UTI Agar, Modified   
846. HiCrome™ UTI Agar, Modified   
847. DNase Test Agar w/ Methyl Green   
848. D Nase Test Agar w/ Methyl green
849. Neutralizing fluid   
850. Kohn Two Tube Medium No.1 Base   
851. YEP  Agar   
852. Mycological Agar, Modified   
853. Kohn Two Tube Medium No.1 Base   
854. Hottinger Broth   
855. M - E. coli Broth   
856. M - E. coli Broth   
857. Semisolid IMRV Medium Base   
858. Semisolid RV Medium Base   
859. MUG EC O157 Agar, Modified   
860. Christensen Citrate Agar   
861. Christensen Citrate Agar   
862. Columbia Blood Agar Base   
863. Columbia Blood Agar Base   
864. Modified Lactobacillus Agar   
865. PLET Agar Base   
866. Rappaport Vassiliadis Soyabean Meal Broth (RVSM)   
867. Rappaport Vassiliadis Soyabean Meal Broth (RVSM)   
868. Columbia Blood Agar Base w/ 1% Agar   
869. PLET Agar Base, Modified   
870. Phosphate Buffered Saline, pH 7.2   
871. Phosphate Buffered Saline, pH 7.2   
872. Rapid HiColiform Broth   
873. Rapid HiColiform Broth   
874. Oxacillin Resistance Screening Agar Base   
875. Columbia Broth Base   
876. Thiomersal Assay Medium   
877. HiCrome™ Candida Differential Agar Base, Modified   
878. HiCrome™ Candida Differential Agar Base, Modified   
879. Letheen Broth w/ Triton X-100   
880. Sabouraud Dextrose Maltose Broth   
881. Corn Meal Agar   
882. MUG Nutrient Agar   
883. Bromo Cresol Purple Broth  w/ Dextrose   
884. M-(HPC) Heterotrophic Plate Count Broth Base   
885. Corn Meal Agar   
886. Rapid HiColiform Agar   
887. Rapid HiColiform Agar   
888. HiCrome™ Improved Salmonella Agar   
889. HiCrome™ Improved Salmonella Agar   
890. HiCrome™ OGYE Agar Base   
891. HiCrome™ OGYE Agar Base   
892. HiCrome™ Aureus Agar Base   
893. HiCrome™ Aureus Agar Base   
894. HiFluoro Pseudomonas Agar Base   
895. HiFluoro Pseudomonas Agar Base   
896. Ampicillin Dextrin Broth Base   
897. Sabouraud Glucose Agar Base w/ Antibiotics   
898. Agar Medium C (Sabouraud-Glucose Agar with Antibiotics)   
899. Listeria Selective Agar Base   
900. Antibiotic Assay Medium No. 9 (Polymyxin Base Agar)   
901. Acetamide Broth (Twin Pack)   
902. Modified Endo Agar Base   
903. Modified Semisolid RV Medium Base   
904. Universal Beer Agar, Modified   
905. Polymyxin Pyruvate Egg Yolk Mannitol Bromothymol Blue Agar Base (PEMBA)   
906. Acetamide Broth (Twin Pack)   
907. Antibiotic Sulphonamide Sensitivity Test Agar (ASS Agar)   
908. MUG Bromocresol Purple Broth w/ Lactose   
909. Transport Liquid Medium   
910. HiCrome™ ECD Agar  w/ MUG   
911. HiCrome™ ECD Agar  w/ MUG   
912. PYR Agar   
913. Acetamide Broth (Twin Pack)   
914. Acetamide Broth (Twin Pack)   
915. Cooked Meat Medium (R.C.Medium)   
916. Rappaport Vassiliadis Soya Broth (RVS Broth)   
917. Rappaport Vassiliadis Soya Broth (RVS Broth)   
918. Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichm
919. Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichm
920. Buffered Peptone Water   
921. Buffered Peptone Water   
922. Buffered Peptone Water   
923. Buffered Peptone Water   
924. Cooked Meat Medium (R.C.Medium)   
925. Mueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth Base   
926. Mycoplasma Cultivation Broth Base   
927. Cooked Meat Medium (R.C.Medium)   
928. Cooked Meat Medium (R.C.Medium)   
929. Tryptone Salt Broth   
930. Tryptone Salt Broth   
931. Corn Meal Agar w/Dextrose
932. M-BCG Yeast and Mould Agar   
933. Corn Meal Agar w/ Dextrose   
934. HiCrome™ UTI Selective Agar   
935. HiCrome™ UTI Selective Agar   
936. Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids and Ammonium Sulphate   
937. Eugonic LT 100 Medium Base w/o Tween 80   
938. *Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids
939. Eugonic LT 100 Broth Base w/o Tween 80   
940. Trichophyton Agar-7   
941. Lactose Peptone Water   
942. Soyabean Casein Digest Medium w/ 0.5% Soya Lecithin   
943. Rappaport Vassiliadis R10 Medium   
944. Liver Infusion Broth   
945. Tryptose Phosphate Broth, Modified   
946. Fluid Selenite Cystine Broth (Twin Pack)   
947. Mannitol Selenite Broth (Selenite Mannitol Broth) (Twin Pack)   
948. Liver Infusion Broth   
949. SBG Enrichment Broth (Twin Pack)   
950. Dulcitol Selenite Broth (Selenite-F Broth w/ Dulcitol) (Twin Pack)   
951. Mannitol Selenite Broth w/ Brilliant Green (Twin Pack)   
952. L. mono Differential Agar Base   
953. L. mono Differential Agar Base   
954. L. mono Differential Agar Base   
955. Reinforced Clostridial Agar   
956. BG 11 Broth   
957. Lowenstein Jensen Medium Base w/o Starch   
958. Lowenstein Jensen Medium Base w/o Starch   
959. King’s Medium A Base   
960. King’s Medium B Base   
961. King’s Medium B Base w/ 1.5% Agar   
962. Reinforced Clostridial Agar   
963. Chocolate No. 2 Agar Base
964. Chocolate No. 2 Agar Base   
965. L. mono Confirmatory Agar Base   
966. L. mono Confirmatory Agar Base   
967. L. mono Confirmatory Agar Base   
968. Salt Meat Broth   
969. Alicyclobacillus Medium   
970. Staphylococcus Agar No. 110 w/ Azide   
971. HiCrome™ Membrane Lauryl Sulphate Agar   
972. HiCrome™ Membrane Lauryl Sulphate Agar   
973. Tributyrin Agar Base w/o Tributyrin   
974. HiCrome™ M-TEC Agar   
975. HiCrome™ M-TEC Agar   
976. Soyabean Casein Digest Agar w/ Inhibitor
977. HiCrome™ Klebsiella Selective Agar Base   
978. HiCrome™ Klebsiella Selective Agar Base   
979. HiCrome™ EC O157 : H7 Agar (equivalent to M1298)•   
980. HiCrome™ EC O157 : H7 Agar (equivalent to M1298)•   
981. Tributyrin Agar Base w/o Tributyrin   
982. HiCrome™ EC O157 : H7 Selective Agar Base (equivalent to M1430)•   
983. HiCrome™ EC O157 : H7 Selective Agar Base (equivalent to M1430)•   
984. Arabinose Agar Base   
985. HiCrome™ Enterobacter sakazakii Agar (HiCrome™ Cronobacter sakazakii Agar)   
986. HiCrome™ Enterobacter sakazakii Agar (HiCrome™ Cronobacter sakazakii Agar)   
987. BLE Broth Base (Buffered Listeria Enrichment Broth Base)   
988. HiCrome™ Enterococcus faecium Agar Base   
989. HiCrome™ Enterococcus faecium Agar Base   
990. Thermophilic Acid Resistant Medium   
991. MacConkey Agar w/ CV and w/o NaCl   
992. MacConkey Agar w/ CV and w/o NaCl   
993. Rose Bengal Agar w/ Chlortetracycline   
994. Azide Blood Agar Base   
995. Brettanomyces Agar Base   
996. PPLO Modified Broth Base w/o CV   
997. HP6 Agar Base   
998. Basal Mineral Medium   
999. Glucose Agar   
1000. Yeast Glucose Chloramphenicol Agar   
1001. Cystine Tryptone Agar   
1002. Tryptone Bile Glucuronic Agar   
1003. Bolton Broth Base   
1004. MeReSa Agar Base   
1005. Cystine Tryptone Agar   
1006. HiCrome™ Enrichment Broth Base for EC O157 : H7   
1007. HiCrome™ Enrichment Broth Base for EC O157 : H7   
1008. Enrichment Broth for EC O157 : H7   
1009. HiCrome™ Universal Differential Medium   
1010. HiCrome™ Universal Differential Medium   
1011. D.C.L.S. Agar   
1012. Antimicrobial Inhibitor Test Agar pH 7.2   
1013. Candida Agar   
1014. Differential Reinforced Clostridial Agar   
1015. Endo DEV Agar   
1016. D.C.L.S. Agar   
1017. Modified NBB Agar (Pedi-Lacto Selective Agar Base)   
1018. Pedi-Lacto Selective Beer Agar (Modified
1019. Modified Protease Agar   
1020. Gum Listeria Medium   
1021. ß-Streptococcus Selective Agar Base   
1022. Gelatin DEV Agar   
1023. M-PC Broth   
1024. Brain Heart Infusion Agar, Modified   
1025. MacConkey Agar w/ Magnesium sulphate   
1026. MacConkey Agar w/ Magnesium sulphate   
1027. Special YM Medium   
1028. Thioglycollate Medium w/o Dextrose and Indicator   
1029. Kirchner Medium Base, Modified   
1030. Casein Soya Agar, Modified   
1031. Anaerobic Thioglycollate Medium Base   
1032. Schuberts Arginine Broth   
1033. Citrate Azide Tween Carbonate Base   
1034. Sakazakii DHL Agar   
1035. Aero Pseudo Selective Agar   
1036. Lowenstein Jensen Medium Base (L.J. Medium)   
1037. Costein’s LDS Test Medium   
1038. Rinsing Fluid   
1039. Rinsing Fluid   
1040. Skim Milk PCA
1041. Skim Milk PCA   
1042. Mannitol Agar w/Prilion   
1043. Mannitol Agar w/Prilion   
1044. Lowenstein Jensen Medium Base (L.J. Medium)   
1045. Reuter’s Sorbic Acid Agar Base   
1046. Standard Nutrient Agar No. 2   
1047. Standard Nutrient Broth No. 2   
1048. Modified Iron Sulphite Agar Base   
1049. Milk Agar   
1050. Antimicrobial Inhibitor Test Agar pH 6.0   
1051. Antimicrobial Inhibitor Test Agar pH 8.0   
1052. HiCrome™ RajHans Medium (Salmonella Agar)   
1053. HiCrome™ RajHans Medium (Salmonella Agar)   
1054. HiCrome™ RajHans Medium, Modified (Salmonella Agar, Modified)   
1055. HiCrome™ RajHans Medium, Modified (Salmonella Agar, Modified)   
1056. Milk Agar   
1057. Anaerobic Basal Agar   
1058. Anaerobic Basal Broth   
1059. Arcobacter Broth Base   
1060. Brucella Agar Base w/ 1.0% Dextrose   
1061. Deoxycholate Citrate Agar w/1.5% Agar   
1062. Burkholderia Cepacia Agar Base   
1063. HiCrome™ Enterobacter sakazakii Agar, Modified (HiCrome™ Cronobacter sakazakii Agar, Modified)   
1064. HiCrome™ Enterobacter sakazakii Agar, Modified (HiCrome™ Cronobacter sakazakii Agar, Modified)   
1065. Letheen Agar w/ Triton X-100   
1066. Modified Lauryl Sulphate Tryptose Broth Base   
1067. Modified Lauryl Sulphate Tryptose Broth Base   
1068. L-Arginine Dihydrolase Medium, Modified   
1069. Antifungal Assay Agar   
1070. Alicyclobacillus Agar   
1071. HiCrome™ Bacillus Agar   
1072. HiCrome™ Bacillus Agar   
1073. Soyabean Bile Broth w/ Novobiocin   
1074. Letheen Broth, AOAC   
1075. Soyabean Casein Digest Medium w/ BCP   
1076. Soyabean Casein Digest Medium w/BCP, Sterile Powder   
1077. Soyabean Casein Digest Medium w/BCP, Sterile Powder   
1078. Soyabean Casein Digest Medium w/BCP, Sterile Powder   
1079. M-Lauryl Sulphate Agar   
1080. Mueller Hinton Broth No. 2 Control Cations   
1081. Mueller Hinton Broth No. 2 Control Cations   
1082. Modified Rappaport Vassiliadis Medium for Water Testing   
1083. Sabouraud Dextrose Agar w/ Soya Lecithin & Polysorbate 80   
1084. Letheen Broth
1085. Modified Cary-Blair Medium   
1086. Caulobacter Medium   
1087. Enteric Fermentation Base   
1088. HiCrome™ PA Broth   
1089. HiCrome™ PA Broth   
1090. Tryptone Soya Broth w/ Phenol red   
1091. Antibiotic Assay Medium H   
1092. Antibiotic Assay Medium No. 36   
1093. Antibiotic Assay Medium No. 36   
1094. Antibiotic Assay Medium No. 37   
1095. Antibiotic Assay Medium No. 37   
1096. *BSK - H Medium Base
1097. BSK - H Medium Base   
1098. HiCrome™ MeReSa Agar Base   
1099. HiCrome™ MeReSa Agar Base   
1100. Antibiotic Assay Medium No. 20 (Yeast Beef Broth)   
1101. M-Tergitol 7 Agar w/ Meat extract   
1102. Glucose Agar, Modified   
1103. Nutrient Broth, AOAC   
1104. Modified Sabourauds Chloramphenicol Agar   
1105. HiCrome™ Vibrio Agar   
1106. HiCrome™ Vibrio Agar   
1107. Bennet’s Broth   
1108. Violet Red Bile Agar w/ Glucose and Lactose   
1109. Agar Medium F (Crystal Violet, Neutral Red, Bile Agar with Glucose)   
1110. SalEnrich Broth Base   
1111. Diluting Fluid D   
1112. R2A Broth   
1113. R-3A Broth   
1114. Super Broth No. II   
1115. Bryant and Burkey Agar   
1116. Heart Infusion Agar   
1117. Soyabean Casein Digest Agar w/ LTHTh   
1118. Soyabean Casein Digest Agar w/ LTHTh   
1119. Brilliant Green Phenol Red Lactose Agar   
1120. Heart Infusion Agar   
1121. Proskauer Beck medium   
1122. Proskauer Beck medium   
1123. Plate Count Agar w/ 1.2% Agar   
1124. Plate Count Agar w/ 1.2% Agar   
1125. Modified Tergitol Agar Base w/ 1.0% Agar   
1126. Heart Infusion Yeast Extract Agar Base   
1127. Heart Infusion Broth   
1128. Gelatin peptone Agar   
1129. MacConkey Agar, RS   
1130. MacConkey Agar, RS   
1131. SSDC agar   
1132. Heart Infusion Broth   
1133. MUG Brilliant Green Bile Broth, Modified   
1134. CASOB Medium (Inactivator Broth)   
1135. Tryptose Phosphate Broth, Cell Culture G
1136. Tryptose Phosphate Broth, Cell Culture
1137. Kracke Blood Culture Medium   
1138. HiCrome™ Nickels and Leesment Medium   
1139. HiCrome™ Nickels and Leesment Medium   
1140. HiCrome™ M-TEC Broth   
1141. HiCrome™ M-TEC Broth   
1142. Acetobacter Broth (Glucose)   
1143. Acetobacter Broth (Mannitol)   
1144. Pikovskaya’s Broth (Medium)   
1145. Azospirillum Medium w/o Agar (Twin Pack)   
1146. Azotobacter Broth (Glucose)   
1147. Azotobacter Broth (Mannitol)   
1148. Inactivator Broth, Modified (Twin Pack)   
1149. Cystine Heart Agar Base   
1150. Luria Broth Base, Millers modification   
1151. Luria Agar Base, Millers Modification   
1152. MacConkey Sorbitol Agar Base w/ Rhamnose   
1153. Mueller Hinton Agar   
1154. Mueller Hinton Agar   
1155. Neo Enrichment Broth Base   
1156. BSC Propionate Agar Base (Bifidobacterium Selective Count Agar Base)   
1157. Mueller Hinton Agar   
1158. Stuart Medium w/o Methylene Blue with Charcoal   
1159. Stuart Medium w/o Methylene Blue with Charcoal   
1160. Mueller Hinton Agar   
1161. Baird Parker Agar Base (FPT)   
1162. Baird Parker Agar Base (FPT)   
1163. A7 Agar Base (Shepard’s Differential Agar Base)   
1164. A7 Agar Base (Shepard’s Differential Agar Base)   
1165. Welshimers Broth, Modified   
1166. M-BCG Yeast and Mould Broth, Modified   
1167. Cetrimide Agar Base (w 1.3% Agar)   
1168. Cetrimide Agar Base (w 1.3% Agar)   
1169. R2A Agar, Modified   
1170. Sabouraud Agar Glucose 4%   
1171. Potato Infusion Agar   
1172. Buffered Skim Milk (Twin Pack)   
1173. Glucose Agar   
1174. Modified Buffered Peptone Water with Imbentin (Twin Pack)   
1175. 0.1% Peptone Salt Solution   
1176. Sucrose Diluent 40%   
1177. K Agar   
1178. YSG Agar   
1179. YSG Broth   
1180. Bordet Gengou Agar Base   
1181. Bordet Gengou Agar Base w/ 1.6% Agar   
1182. Drigalski Lactose Selective Agar   
1183. Vancomycin Resistant Enterococci (VRE) Broth Base   
1184. Vancomycin Resistant Enterococci (VRE) Broth Base   
1185. Vancomycin Resistant Enterococci (VRE) Agar Base   
1186. Vancomycin Resistant Enterococci (VRE) Agar Base   
1187. *Fraser Broth Base, Modified
1188. Liver Veal Agar   
1189. Salt Agar, Modified   
1190. EC Blue Broth   
1191. EC O157:H7 Enrichment Broth   
1192. Tryptose Broth   
1193. Saline Nutrient Agar   
1194. Saline Meat Yeast Agar   
1195. Saline Lysine Decarboxylase Medium   
1196. Saline Tryptone / Tryptophan Medium   
1197. TS Saline Agar (Triple Sugar Saline Iron Agar)   
1198. D.C.L.S. Agar, Hajna   
1199. Listeria Oxford Medium Base, Modified   
1200. Phosphate Buffer pH 8.0
1201. Phosphate Buffer, pH 8.0   
1202. Urea Indole Medium   
1203. Urea Indole Broth, Modified   
1204. Urea Indole Broth, Modified   
1205. D.C.L.S. Agar, Hajna   
1206. MacConkey Agar w/o CV, w/0.5% Sodium Taurocholate   
1207. Cronobacter Screening Broth   
1208. Cronobacter Screening Broth   
1209. Yeast Mould Chloramphenicol Agar, Modified   
1210. Penicillin and Pimaricin Pseudomonas Agar Base (PP Pseudomonas Agar Base)   
1211. Penicillin and Pimaricin Pseudomonas Agar Base (PP Pseudomonas Agar Base)   
1212. PYR Broth   
1213. Dubos Oleic Agar Base   
1214. TAT Broth,     with Tween 80
1215. Dubos Oleic Agar Base   
1216. Casein Soya Blood Agar Base   
1217. Yeast Sucrose Agar
1218. Bile Esculin Azide Agar, Modified   
1219. Bile Esculin Azide Broth,Modified   
1220. Gifu Anaerobic Broth (GAM)   
1221. Clostridium Brazier Agar Base   
1222. Lead Acetate Agar   
1223. SIM Medium
1224. OFPBL Agar Base (Oxidation Fermentation Polymyxin Bacitracin Lactose Agar Base)   
1225. M-FC Basal Medium   
1226. Azide Dextrose Broth, Modified   
1227. Cryptococcus Differential Agar   
1228. SIM Medium   
1229. Pedi-Lacto Selective Agar Base, Modified   
1230. HiCrome™ MM Agar Modified (HiCrome™ Miller and Mallinson Agar)   
1231. HiCrome™ MM Agar Modified (HiCrome™ Miller and Mallinson Agar)   
1232. Universal Fastidious Culture Agar   
1233. Universal Fastidious Culture Broth   
1234. MacConkey Agar II w/o CV   
1235. SIM Motility Medium, Modified   
1236. Oxgall Chrysoidin Agar with MUG   
1237. Ayers & Johnson Agar (Stock Culture Agar
1238. Pedi Lacto Selective Broth Base (Modified NBB Broth)   
1239. Bromothymol Lactose Blue Agar   
1240. YEP Agar, Modified   
1241. YEM Broth   
1242. Ayers & Johnson Agar (Stock Culture Agar)   
1243. Mueller Hinton Agar 2% Glucose w/ Methylene blue   
1244. Coliform Broth w/ SLS   
1245. Coliform Broth w/ SLS   
1246. YEP Broth   
1247. Rapid Urease Test Broth   
1248. HiCrome™ ESBL Agar Base   
1249. HiCrome™ ESBL Agar Base   
1250. HiCrome™ VRE Agar Base   
1251. HiCrome™ VRE Agar Base   
1252. HiCrome™ KPC Agar Base   
1253. HiCrome™ KPC Agar Base   
1254. HiCrome™ Coliform Agar, Modified   
1255. HiCrome™ Coliform Agar, Modified   
1256. Potato Infusion Broth   
1257. Letheen Agar I Modified   
1258. Dextrose Starch Agar   
1259. Soyabean Casein Digest Agar w/LTHTh, Modified   
1260. Soyabean Casein Digest Agar w/LTHTh, Modified   
1261. HiCrome™ Staph Agar Base, Modified   
1262. HiCrome™ Staph Agar Base, Modified   
1263. Soyabean Casein Digest Medium w/ Tween 80 and Lecithin   
1264. Leeds Acinetobacter Agar Base   
1265. Leeds Acinetobacter Agar Base   
1266. HiCrome™ Strep B Selective Agar Base   
1267. HiCrome™ Strep B Selective Agar Base   
1268. HiCrome™ Selective Salmonella Agar Base   
1269. HiCrome™ Selective Salmonella Agar Base   
1270. Salmonella Selective Enrichment Broth base   
1271. Salmonella Selective Enrichment Broth base   
1272. Legionella Agar Base w/o Charcoal   
1273. MGYP Agar with Copper   
1274. Antibiotic Assay Medium I   
1275. CFC Agar Base (Cephalothin-Sodium fusidate-Cetrimide Agar)   
1276. CFC Agar Base (Cephalothin-Sodium fusidate-Cetrimide Agar)   
1277. Wild Yeast Medium   
1278. HiColiform Broth, Modified   
1279. HiColiform Broth, Modified   
1280. B12 Culture Agar (E. coli Maintenance Medium) (E. coli Mutant Culture Agar)   
1281. Buffered Peptone Water w/ Pyruvate   
1282. Buffered Peptone Water w/ Pyruvate   
1283. Iron Sulphite Agar Modified   
1284. YEM Agar   
1285. Rye Agar A   
1286. Rye Agar B   
1287. Soyabean Casein Digest Medium w/ Mannitol   
1288. Soyabean Casein Digest Medium w/ Mannitol   
1289. Modified Buffered Peptone Water   
1290. Modified Buffered Peptone Water   
1291. Modified Buffered Peptone Water   
1292. Bifidobacterium Agar, Modified   
1293. Bifidobacterium Agar, Modified   
1294. Modified Buffered Peptone Water Broth   
1295. Modified Buffered Peptone Water Broth   
1296. Standard Methods Agar w/ Starch   
1297. Yersinia Selective Broth Base   
1298. Yersinia Selective Broth Base   
1299. HiCrome™ M- Modified EC0157:H7 Selective Agar Base   
1300. HiCrome™ M- Modified EC0157:H7 Selective Agar Base   
1301. Antibiotic Assay Medium H   
1302. MSM Broth Base   
1303. Dey-Engley Neutralizing Agar (D/E Agar Disinfectant Testing)   
1304. Listeria Selective Enrichment Broth   
1305. Phosphate - Buffered Saline (PBS), pH 7.4   
1306. Phosphate - Buffered Saline (PBS), pH 7.4   
1307. Acetamide Agar, Modified   
1308. Acetamide Agar, Modified   
1309. AE Sporulation Medium, Modified (for C.
1310. Arginine-Glucose Yeast extract Agar   
1311. Cooked Meat Medium, Modified   
1312. Iron Milk Medium Base w/o Whole Milk   
1313. Liver-Veal-Agar Base, Modified   
1314. Malt Agar, Modified   
1315. Malt Extract Glucose Peptone Agar   
1316. Dey-Engley Neutralizing Broth Base   
1317. Tryptone Soya Broth, w/ Ferrous Sulfate   
1318. Trypone Soya-Tryptose Broth   
1319. Tryptone Salt Agar, w/1% NaCl   
1320. Vibrio Vulnificus Agar (VVA)   
1321. AKI Medium   
1322. Pyrazinamidase Agar   
1323. D.T.M. Agar Base (Dermatophyte Test Agar Base)   
1324. DRBC Agar (Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar)   
1325. Selective Broth for MRSA   
1326. DEV Nutrient Agar   
1327. D.T.M. Agar Base (Dermatophyte Test Agar Base)   
1328. Alkaline Saline Peptone Water (ASPW)   
1329. Alkaline Saline Peptone Water (ASPW)   
1330. BETA-SSA Agar (Group A Streptococci Selective Agar)   
1331. BETA-SSA Agar (Group A Streptococci Selective Agar)   
1332. Aeromonas Selective Agar (BSIBG)   
1333. TCBS Agar   
1334. Briggs Agar   
1335. Briggs Agar   
1336. CTAS Agar Base (Carnobacterium Selective Agar Base)   
1337. CTAS Agar Base (Carnobacterium Selective Agar Base)   
1338. Exeter Campylobacter Selective Broth Base   
1339. Arcobacter Selective Agar Base   
1340. TCBS Agar   
1341. L.mono Blood Agar Base   
1342. Enterococcus Differential Agar Base (TITG Agar Base)   
1343. Modified Listeria Oxford Agar Base   
1344. Rapid Perfringens Medium Base (Twin pack)   
1345. Rogosa Agar, Modified   
1346. Calcium Carbonate Agar   
1347. DEV Tryptophan Broth   
1348. Nutrient Broth No.3   
1349. Asparagine Broth for Pseudomonas   
1350. Asparagine Broth for Pseudomonas   
1351. Blood Agar Base w/ Nalidixic Acid   
1352. Blood Agar Base w/ Nalidixic Acid   
1353. Thioglycollate Medium w/o Dextrose   
1354. Bromo Cresol Purple Agar w/ Lactose   
1355. Bromo Cresol Purple Agar w/ Lactose   
1356. SBG Enrichment Broth, Modified   
1357. M17 Broth w/o Lactose   
1358. M17 Broth w/o Lactose   
1359. Citrate Azide Agar   
1360. Citrate Azide Agar   
1361. Double Modified Lysine Iron Agar Base   
1362. Double Modified Lysine Iron Agar Base   
1363. Heterotrophic Plate Count Agar   
1364. Heterotrophic Plate Count Agar   
1365. Thermoacidurans Broth   
1366. Thermoacidurans Broth   
1367. Tween Esterase Test Agar Base   
1368. Tween Esterase Test Agar Base   
1369. Malt Extract Agar Base   
1370. Preservative Resistant Yeast Agar Base (PRY)   
1371. Preservative Resistant Yeast Agar Base (PRY)   
1372. Diagnostic Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium w/o Indicator)   
1373. Reinforced Clostridium Medium Base   
1374. Reinforced Clostridium Medium Base   
1375. Linden grain Medium   
1376. Linden grain Medium   
1377. Linden grain Medium   
1378. Buffered Peptone Water w/ Casein   
1379. MRS Agar w/pH 5.5   
1380. MRS Agar w/pH 5.5   
1381. HiCrome L.mono Rapid Differential Agar B
1382. HiCrome™ L.mono Rapid Differential Agar Base   
1383. HiCrome™ VRE Agar Base, Modified   
1384. HiCrome™ VRE Agar Base, Modified   
1385. MRS Broth w/Low pH   
1386. MRS Agar w/ Low  pH   
1387. ONPG BROTH   
1388. ONPG BROTH   
1389. HiCrome™ Staph Selective Agar   
1390. Lysine assay Medium   
1391. Letheen Broth I Modified   
1392. Liver Meat Agar, Modified   
1393. Thiostarch Broth   
1394. Cystine  Assay Medium   
1395. HiCrome™ Acinetobacter Agar Base   
1396. HiCrome™ Acinetobacter Agar Base   
1397. NIH Agar   
1398. Potato Dextrose Agar w/chloramphenicol   
1399. Artificial Sea Water Salts Broth   
1400. Azotobacter Agar (Sucrose)   
1401. NIH Agar   
1402. Brewer Thioglycollate Medium, Modified (Thioglycollate Medium, Linden)   
1403. HiCrome™ M-Coliform differential Agar base   
1404. HiCrome™ M-Coliform differential Agar base   
1405. HiCrome™ MRSA Agar Base, Modified   
1406. Brewer Thioglycollate Medium, Modified (Thioglycollate Medium, Linden)   
1407. Sheep Blood Agar Base, Modified   
1408. CFC Broth Base   
1409. BG11 Broth w/ Minerals   
1410. Brewer Thioglycollate Medium, Modified   
1411. Brewer Thioglycollate Medium, Modified   
1412. HiCrome™ Bifidobacterium Agar   
1413. HiCrome™ Bifidobacterium Agar   
1414. Van Niel's Yeast Broth 
(ATCC Medium 112)   
1415. Thiobacillus Broth 
(ATCC Medium 152)   
1416. ATCC 2039 Broth (Twin Pack)   
1417. 2% Malt Extract Agar
1418. 2% Malt Extract Agar   
1419. Middlebrook 7H10 Agar Base, Special   
1420. Stenotrophomonas Selective Agar Base   
1421. HiCrome™ Strep B Selective Agar Base, Modified   
1422. HiCrome™ Strep B Selective Agar Base, Modified   
1423. Malt Yeast Agar   
1424. Tryptic Soya Agar   
1425. Tryptone Soya Agar w/ Nacl   
1426. RPMI 1640 Agar w/ MOPS & 2% Glucose w/o Sodium Bicarbonate ( Twin pack)
1427. RPMI 1640 Agar w/ MOPS & 2% Glucose w/o Sodium Bicarbonate ( Twin pack)
1428. Soyabean Casein Digest Medium w/ LTHTh
1429. Soyabean Casein Digest Medium w/ LTHTh
1430. HiCrome Rapid MRSA Agar Base
1431. Middlebrook 7H9 Agar Base   
1432. TYCSB Agar Base  (Tryptone Yeast Extract
1433. Clostridium difficile Mannitol Taurochol
1434. Middlebrook 7H9 Broth Base   
1435. Middlebrook 7H10 Agar Base   
1436. Casein Hydrolysate Broth   
1437. Casein Hydrolysate Broth, Modified   
1438. Casman Agar Base   
1439. Cary - Blair Medium Base (Transport Medium w/o Charcoal)   
1440. Cary - Blair Medium Base (Transport Medium w/o Charcoal)   
1441. Buffered Glycerol Saline Base   
1442. Buffered Glycerol Saline Base   
1443. B.D.G. - Broth, Hajna   
1444. B12 Inoculum Broth   
1445. Soyabean Casein Digest Medium w/ Yeast Extract and Hemin w/o Dextrose (Tryptone Soya w/ Yeast Extract and Hemin w/o Dextrose)   
1446. Soyabean Casein Digest Medium w/ Yeast Extract and Hemin w/o Dextrose (Tryptone Soya w/ Yeast Extract and Hemin w/o Dextrose)   
1447. Vitamin Free Yeast Base   
1448. Brain Heart CC Agar   
1449. Brain Heart Infusion Broth   
1450. Brain Heart Infusion Broth   
1451. Brain Heart Infusion Broth
1452. Brain Heart Infusion Broth   
1453. Brain Heart Infusion Agar (Special Infusion Agar)   
1454. Brain Heart Infusion Agar (Special Infusion Agar)   
1455. Brain Heart Infusion Agar w/ 1% Agar   
1456. Brain Heart Infusion w/ PABA   
1457. Brain Heart Infusion w/ PABA and Agar   
1458. Chapman Stone Agar   
1459. Boric Acid Broth   
1460. Nickerson Medium
1461. Bi.G.G.Y. Agar (Nickerson Medium)   
1462. B.C.P.-D.C.L.S. Agar   
1463. B.A.G.G. Broth Base (Buffered Azide Glucose Glycerol Broth Base)   
1464. AATCC Bacteriostasis Broth (FDA Broth)   
1465. Deoxycholate Citrate Agar w/o Sucrose   
1466. Deoxycholate Citrate Agar w/o Sucrose   
1467. Antibiotic Assay Medium No. 6   
1468. Drosophila Medium   
1469. Antibiotic Assay Medium No. 10 (Polymyxin Seed Agar)   
1470. APT Agar   
1471. APT Broth   
1472. Anaerobic Agar   
1473. Anaerobic Agar   
1474. Anaerobic Agar w/o Dextrose and Eh Indicator   
1475. Anaerobic Agar w/o Dextrose   
1476. AATCC Bacteriostasis Agar   
1477. AATCC Mineral Salts Agar   
1478. Actinomyces Broth   
1479. AK Agar No.2 (Sporulating Agar) (Arret and Kirshbaum Medium)   
1480. Ammonium Phosphate Agar   
1481. Extract Agar (FDA Agar)   
1482. Acetobacter Agar (Glucose)   
1483. Fletcher Leptospira Medium Base (Leptospira Medium Base, Fletcher)   
1484. Fletcher Leptospira Medium Base (Leptospira Medium Base, Fletcher)   
1485. Gillies Agar No.2 (Sucrose Salicin Agar)   
1486. Dextrose Mannitol Agar (Gillies Agar No. 1)   
1487. GN Broth, Hajna   
1488. GN Broth, Hajna   
1489. H Broth   
1490. Nutrient Broth w/ 1% Peptone   
1491. Nutrient Broth w/ 1% Peptone   
1492. Nutrient Broth w/ 1% Peptone   
1493. Nutrient Broth w/ 1% Peptone   
1494. HS Medium   
1495. Inhibitory Mould Agar, Ulrich 
(Mold Inhibitory Agar, Ulrich)   
1496. IUT Medium Base   
1497. IUT Medium Base   
1498. KF Streptococcal Agar Base   
1499. KF Streptococcal Broth Base   
1500. Malt Agar   
1501. Malt Agar   
1502. Malt Agar, w/ 2% Agar   
1503. Antibiotic Assay Medium No. 13 (Nystatin Assay Broth)   
1504. Malt Extract Broth Base
1505. Malt Extract Broth Base   
1506. Mitis Salivarius Agar Base   
1507. Motility Test Medium
1508. Motility Test Medium   
1509. Fungal Broth (Mycological Broth)   
1510. Fungal Broth w/ low pH (Mycological Broth w/ low pH)   
1511. Mycoplasma Agar Base (PPLO Agar Base)   
1512. Mycoplasma Agar Base (PPLO Agar Base)   
1513. Mycoplasma Broth Base w/o CV (PPLO Broth Base w/o CV)   
1514. Mycoplasma Broth Base w/ CV (PPLO Broth Base w/ CV)   
1515. Phenylethyl Alcohol Agar Base   
1516. *Phenylethyl Alcohol Agar
1517. Phenylethanol Agar Base   
1518. *Phenylethanol Agar
1519. Phenol Red Lactose  Agar   
1520. Phenol Red Lactose  Agar   
1521. Phenol Red Maltose Agar   
1522. Phenol Red Maltose Agar   
1523. Coagulase Mannitol Agar Base   
1524. Coagulase Mannitol Agar Base   
1525. Phenol Red Sucrose Agar   
1526. Phenol Red Sucrose Agar   
1527. Phenol Red Sucrose Broth   
1528. Phenol Red Sucrose Broth   
1529. Phenol Red Lactose Broth   
1530. Phenol Red Lactose Broth   
1531. Phenol Red Lactose Broth   
1532. Phenol Red Lactose Broth   
1533. Phenol Red Maltose Broth   
1534. Phenol Red Maltose Broth   
1535. Coagulase Mannitol Broth Base   
1536. Coagulase Mannitol Broth Base   
1537. Phenol Red Broth Base w/ Meat Extract   
1538. Phenol Red Broth Base w/ Meat Extract   
1539. Antibiotic Assay Medium No. 12 (Nystatin Assay Agar)   
1540. Phenylalanine Agar   
1541. Phenylalanine Agar   
1542. Phenylalanine Agar w/ 1.2% Agar   
1543. PKU Test Agar Base   
1544. Purple Broth Base   
1545. Purple Broth Base   
1546. Dextrose Agar Base, Emmons (Sabouraud Dextrose Agar Base, Modified)   
1547. Dextrose Agar Base, Emmons (Sabouraud Dextrose Agar Base, Modified)   
1548. EE Broth, Mossel   
1549. EE Broth, Mossel   
1550. EE Broth, Modified   
1551. EE Broth, Mossel   
1552. EE Broth, Mossel   
1553. Casein Soyabean Digest Agar (Soyabean Casein Digest Agar) (Tryptone Soya Agar)   
1554. Casein Soyabean Digest Agar (Soyabean Casein Digest Agar) (Tryptone Soya Agar)   
1555. Casein Soyabean Digest Agar (Soyabean Casein Digest Agar) (Tryptone Soya Agar)   
1556. Casein Soyabean Digest Agar (Soyabean Casein Digest Agar) (Tryptone Soya Agar)   
1557. Schaedler Agar
1558. Schaedler Agar   
1559. Schaedler Broth   
1560. Sellers Differential Agar   
1561. Edwards and Bruner Semisolid Medium   
1562. Sensitivity Test Medium   
1563. SF Broth   
1564. MacConkey Sorbitol Agar   
1565. MacConkey Sorbitol Agar   
1566. MacConkey Sorbitol Agar Base   
1567. Sorbitol Iron Agar   
1568. Specimen Preservative Medium  Base (SP Hajna)   
1569. EMB Agar Base   
1570. EMB Agar Base   
1571. Plate Count Agar w/ Tween 80 and Lecithin (Standard Methods Agarw/ Tween 80 and Lecithin)   
1572. Plate Count Agar w/ Tween 80 and Lecithin (Standard Methods Agarw/ Tween 80 and Lecithin)   
1573. Streptococcus Selection Broth   
1574. Streptococcus Selection Agar   
1575. Kupferberg Trichomonas Broth Base (Trichomonas Broth Base, Kupferberg)   
1576. Stuart Transport Medium (Transport Medium, Stuart)   
1577. Stuart Transport Medium (Transport Medium, Stuart)   
1578. Sugar Free Agar   
1579. Sulpha Sensitivity Test Agar   
1580. Sulphate API Agar w/o Sodium Lactate   
1581. Sulphate API Broth w/o Sodium Lactate   
1582. Sulphite Agar   
1583. Todd Hewitt Broth   
1584. Todd Hewitt Broth   
1585. Tinsdale Agar Base   
1586. Transport Charcoal Medium   
1587. EMB Agar   
1588. EMB Agar   
1589. Enrichment Medium   
1590. Tryptone Agar Base   
1591. Tryptone Dextrose Agar   
1592. Tryptone Lactose Iron Agar   
1593. Tryptone Soya Broth w/o Dextrose
1594. Soyabean Casein Digest Medium w/o Dextrose (Tryptone Soya Broth w/o Dextrose)   
1595. Soyabean Casein Digest Medium w/ 0.1% Agar (Tryptone Soya Broth w/ 0.1% Agar)   
1596. Emerson Agar   
1597. Tetrathionate Broth Base, Hajna 
(TT Broth Base)   
1598. Tetrathionate Broth Base, Hajna 
(TT Broth Base)   
1599. Veal Infusion Agar   
1600. Veal Infusion Broth   
1601. Lysine Lactose Broth   
1602. Wilson Blair Agar Base   
1603. Wilson Blair Agar Base   
1604. Wilson Blair Agar w/ BG   
1605. Wilson Blair Agar w/ BG   
1606. Wort Broth   
1607. Synthetic Broth, AOAC (Wright and Mundy Broth)   
1608. Xylose Lysine Agar Base   
1609. AC Agar   
1610. Acetate Differential Agar   
1611. Acetate Differential Agar, Modified   
1612. Bile Esculin Agar Base
1613. Bile Esculin Agar Base   
1614. Actinomyces Agar   
1615. Algae Culture Broth   
1616. Algae Culture Broth   
1617. Algae Culture Agar   
1618. Charcoal Agar Base   
1619. Azide Dextrose Broth   
1620. Acetobacter Agar w/ Liver Extract   
1621. Brucella Broth Base   
1622. Brucella Broth Base   
1623. Bushnell Haas Agar   
1624. Bushnell Haas Broth   
1625. Bushnell Haas Broth   
1626. CHO Medium Base   
1627. C.L.E.D.Agar w/ Andrade Indicator   
1628. C.L.E.D.Agar w/ Andrade Indicator   
1629. CSMA Broth (Disinfectant Test Medium)   
1630. Disinfectant Test Broth, AOAC   
1631. Candida BCG Agar Base   
1632. ISP Medium No. 1 (Tryptone Yeast Extract Broth)   
1633. ISP Medium No. 1 (Tryptone Yeast Extract Broth)   
1634. ISP Medium No. 3   
1635. ISP Medium No. 3   
1636. ISP Medium No. 4 (Inorganic Salt Starch Agar)   
1637. ISP Medium No. 4 (Inorganic Salt Starch Agar)   
1638. Glycerol Asparagine Agar Base (ISP Medium No. 5)   
1639. Glycerol Asparagine Agar Base (ISP Medium No. 5)   
1640. ISP Medium No. 6 (Peptone Yeast Extract Iron Agar)   
1641. ISP Medium No. 6 (Peptone Yeast Extract Iron Agar)   
1642. ISP Medium No. 7 (Tyrosine Agar)   
1643. ISP Medium No. 7 (Tyrosine Agar)   
1644. Carbon Utilisation Agar   
1645. Carbon Utilisation Agar   
1646. Indole Nitrate Medium (Tryptone Nitrate Medium)   
1647. Indole Nitrate Medium (Tryptone Nitrate Medium)   
1648. Lactobacilli Agar, AOAC   
1649. *Lactobacilli Broth, AOAC
1650. Lactobacilli Broth, AOAC   
1651. Elliker Broth (Lactobacilli Broth)   
1652. Lactobacillus MRS Broth (MRS Broth)   
1653. Lactobacillus MRS Broth (MRS Broth)   
1654. Acetobacter Agar (Mannitol)   
1655. Azotobacter Agar (Glucose)   
1656. Azotobacter Agar (Mannitol)   
1657. Littman Oxgall Agar Base   
1658. Liver Infusion Agar   
1659. Liver Infusion Agar   
1660. Lysine Decarboxylase Broth   
1661. Lysine Decarboxylase Broth   
1662. Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone   
1663. Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone   
1664. Lysine Iron Agar   
1665. Lysine Iron Agar   
1666. MIO Medium (Motility Indole Ornithine Me
1667. MIO Medium (Motility Indole Ornithine Medium)   
1668. MOF Medium (Marine Oxidation Fermentation Medium)   
1669. Fluid Thioglycollate Medium w/ Beef Extract   
1670. Casitone Glycerol Yeast Autolysate Broth Base (CGY)   
1671. Casitone Glycerol Yeast Autolysate Broth Base (CGY)   
1672. Malonate Broth   
1673. Malonate Broth
1674. Mannitol Salt Broth   
1675. Mannitol Salt Broth   
1676. Marine Agar 2216 (Zobell Marine Agar)   
1677. Marine Agar 2216 (Zobell Marine Agar)   
1678. Marine Broth 2216 (Zobell Marine Broth)   
1679. Marine Broth 2216 (Zobell Marine Broth)   
1680. McBride Listeria Agar Base   
1681. McClung Toabe Agar Base   
1682. Minimal Broth, Davis   
1683. Minimal Broth, Davis w/o Dextrose   
1684. Mueller Hinton Broth   
1685. Mueller Hinton Broth   
1686. Enterococcus Confirmatory Agar   
1687. Decarboxylase Broth Base, Moeller (Moeller Decarboxylase Broth Base)   
1688. Decarboxylase Broth Base, Moeller (Moeller Decarboxylase Broth Base)   
1689. Enterococcus Confirmatory Broth   
1690. OF Basal Medium   
1691. OF Basal Medium   
1692. Oat Meal Agar   
1693. PKU Test Agar w/ Thienylalanine   
1694. Actidione Agar w/ Actidione®   
1695. Blue Agar   
1696. TPEY Agar Base   
1697. Potato Dextrose Broth   
1698. Potato Malt Agar   
1699. Pseudomonas Isolation Agar Base   
1700. Pseudomonas Isolation Agar Base   
1701. Rogosa SL Broth   
1702. Rhizobium Medium   
1703. SABHI Agar Base   
1704. WL Differential Broth   
1705. WL Differential Broth   
1706. Simmons Agar Base   
1707. Spirolate Broth, OMATA   
1708. Thayer Martin Medium Base   
1709. Thayer Martin Medium Base   
1710. Letheen Agar   
1711. Universal Beer Agar (UB Agar)   
1712. Universal Beer Agar (UB Agar)
1713. Veillonella Agar Base   
1714. Vitamin B12 Agar   
1715. *Vitamin B12 Agar
1716. Maintenance Medium for B. subtilis ATCC 6633   
1717. Enterococcus Presumptive Broth   
1718. ISP Medium No. 2 (Yeast Malt Agar) (YM Agar)   
1719. ISP Medium No. 2 (Yeast Malt Agar) (YM Agar)   
1720. Yeast Malt Broth (YM Broth)   
1721. Yeast Malt Broth (YM Broth)   
1722. Ethyl Violet Azide Broth (E.V.A. Broth)   
1723. Ethyl Violet Azide Broth (E.V.A. Broth)   
1724. Ethyl Violet Azide Broth (E.V.A. Broth)   
1725. Eugonic Agar   
1726. Eugonic Broth   
1727. Thioglycollate Medium  w/ K Agar   
1728. Forget Fredette Agar   
1729. Furunculosis Agar   
1730. Furunculosis Agar   
1731. Glucose Cysteine Agar Base w/ Thiamine   
1732. Glucose Cysteine Agar Base w/ Thiamine   
1733. GC Agar Base   
1734. GC Agar Base   
1735. Glucose Citrate Broth Base   
1736. Yeast Beef Assay Broth   
1737. Diamalt Agar   
1738. Nitrate Broth   
1739. Nitrate Broth   
1740. Nitrate Broth   
1741. Nitrate Broth   
1742. Peptone Iron Agar   
1743. Peptonized Milk Agar   
1744. Reinforced Clostridial Broth   
1745. Reinforced Clostridial Broth   
1746. Reinforced Clostridial Broth w/o Agar   
1747. Reinforced Clostridial Broth w/o Agar   
1748. Spirit Blue Agar   
1749. Tellurite Glycine Agar Base   
1750. Microbial Content Test Agar   
1751. Microbial Content Test Agar   
1752. Tryptose Blood Agar Base w/ Yeast Extract   
1753. Soil Extract Agar   
1754. Yeast Extract Agar   
1755. Yeast Extract Agar   
1756. Yeast Extract Agar, Modified   
1757. Yeast Extract Agar, Modified   
1758. Leptospira Medium Base, Korthof, Modified   
1759. Leptospira Medium Base, Korthof, Modified   
1760. Violet Red Bile Broth   
1761. Robinson Medium for Entamoeba (Twin pack)   
1762. Modified CPLM Medium Base (Trichomonas Modified CPLM Medium Base)   
1763. Phosphate Buffer, APHA, pH 7.2   
1764. Phosphate Buffer, APHA, pH 7.2   
1765. B.Q.Vaccine Medium (Thioglycollate Broth w/ Liver Extract)   
1766. Tryptone Broth (Tryptone Water)   
1767. Tryptone Broth (Tryptone Water)   
1768. Tryptone Water   
1769. Tryptone Water w/o Sodium Chloride   
1770. Tryptone Water w/o Sodium Chloride   
1771. Disinfectant Test Broth (Staphylococcus Aureus Enrichment Broth)   
1772. Streptococcus Enrichment Broth (SE Broth)   
1773. Ellners Broth   
1774. Hektoen Enteric Agar   
1775. Hektoen Enteric Agar   
1776. Hektoen Enteric Agar       (500gm pack
1777. Hektoen Enteric Agar       (500gm pack
1778. Hektoen Enteric Agar, w/ 1.4% Agar   
1779. BYE Agar   
1780. Levinthal’s Medium Base   
1781. Monsur Medium Base   
1782. Monsur Medium Base   
1783. Fungobiotic Agar (Mycobio Agar)   
1784. *Mycobio Agar
1785. Garrod Actinomyces Medium   
1786. Bile Peptone Transport Medium   
1787. DNase Test Agar Base   
1788. DNase Test Agar Base
1789. Gluconate Test Medium   
1790. Hi-Sensitivity Test Agar   
1791. Hi-Sensitivity Test Agar   
1792. HiSitest Agar   
1793. Hi-Sensitivity Test Broth   
1794. Hi-Sensitivity Test Broth   
1795. Actinomycete Isolation Agar   
1796. Anaerobic Agar (Brewer)   
1797. B.G. Sulpha Agar (Brilliant Green Sulpha Agar)   
1798. B.G. Sulpha Agar (Brilliant Green Sulpha Agar)   
1799. Bile Esculin Azide Agar
1800. Bile Esculin Azide Agar   
1801. Bile Esculin Azide Agar   
1802. Christensen Citrate Sulphite Agar   
1803. Christensen Citrate Sulphite Agar, w/ 1.5% Agar   
1804. Clostridial Agar   
1805. Clostridial Agar   
1806. Cooke Rose Bengal Agar Base   
1807. Culture Medium for RWC (Disinfectant Test Broth) (RWC Medium)   
1808. Culture Medium for RWC (Disinfectant Test Broth) (RWC Medium)   
1809. Decarboxylase Agar Base   
1810. Diagnostic Sensitivity Test Agar (D.S.T. Agar)   
1811. Diagnostic Sensitivity Test Agar (D.S.T. Agar)   
1812. EMB Broth   
1813. EMB Broth   
1814. Herellea Agar   
1815. Litmus Lactose Bile Salt Agar (LLBSA)   
1816. Kanamycin Esculin Azide Agar   
1817. Kanamycin Esculin Azide Agar
1818. Kanamycin Esculin Azide Agar Base   
1819. Middlebrook 7H11 Agar Base   
1820. Middlebrook 7H11 Agar Base w/o Malachite Green   
1821. Minimal Agar   
1822. Motility Medium S Base   
1823. Motility Sulphide Medium   
1824. Azospirillum Medium w/ 0.17% Agar 
(Twin Pack)   
1825. Azospirillum Medium w/ 0.17% Agar 
(Twin Pack)   
1826. Pike Streptococcal Broth Base   
1827. Amies Medium w/o Charcoal and Agar
1828. Amies Medium w/o Charcoal and Agar
1829. Pike Streptococcal Broth Base   
1830. Pikovskaya’s Agar   
1831. Pikovskaya’s Agar   
1832. Enterobacteriaceae Enrichment Mannitol B
1833. Gelatin Mannitol Salt Agar (Staphylococcus Agar No. 110)   
1834. Gelatin Mannitol Salt Agar (Staphylococcus Agar No. 110)   
1835. Sulphate API Broth w/o NaCl   
1836. Sulphate API Broth w/o NaCl   
1837. Ringer Salt Solution Powder   
1838. Ringer Salt Solution Powder
1839. PR Zobell Marine Base Agar
1840. Poor Ravan Agar
1841. PR Artificial Sea Water Salts Agar
1842. Teepol Broth (Twin Pack)   
1843. Modified Teepol Broth (Teepol Broth, Modified) (Twin pack)   
1844. Skim Milk   
1845. Trichophyton Agar-1   
1846. Trichophyton Agar-2   
1847. Trichophyton Agar-3   
1848. Trichophyton Agar-4   
1849. Trichophyton Agar-5   
1850. Trichophyton Agar-6   
1851. Loeffler Medium Base   
1852. Loeffler Medium Base   
1853. Tryptose Agar   
1854. MacConkey Broth (Double Strength) w/ Neutral Red   
1855. MacConkey Broth (Double Strength) w/ Neutral Red   
1856. MacConkey Broth (Double Strength) w/ Neutral Red   
1857. MacConkey Broth (Double Strength) w/ Neutral Red   
1858. Phenylethyl Blood Agar Base (Anaerobic)   
1859. *Phenylethyl Blood Agar Base (Anaerobic)
1860. Folic Acid Inoculum Medium   
1861. Pantothenate Inoculum Broth   
1862. Differential Reinforced Clostridial Broth Base   
1863. Differential Reinforced Clostridial Broth Base   
1864. Differential Reinforced Clostridial Broth Base   
1865. Hartley’s Digest Broth   
1866. Hartley’s Digest Broth   
1867. Clausen Medium   
1868. Antibiotic Assay Medium G   
1869. Antibiotic Assay Medium G   
1870. Antibiotic Assay Medium C   
1871. Antibiotic Assay Medium C   
1872. Antibiotic Assay Medium D   
1873. Antibiotic Assay Medium D   
1874. Luria Agar
1875. Luria Agar   
1876. Cholera Medium Base   
1877. Sulphur Medium (Twin Pack)   
1878. Sulphur Medium (Twin Pack)   
1879. Columbia C.N.A. Agar Base   
1880. Columbia C.N.A. Agar Base w/ 1% Agar   
1881. Nutrient Agar, pH 6.8   
1882. Nutrient Agar, pH 6.8   
1883. Nutrient Agar, pH 7.0   
1884. Nutrient Agar, pH 7.0   
1885. Nutrient Agar w/ Tyrosine   
1886. T.A.T. Broth Base   
1887. Caffeic Acid Ferric Citrate Test Agar (CAFC Medium)   
1888. Yersinia Isolation Agar   
1889. FNA Medium (Fluorescein Denitrification Agar)   
1890. Listeria Selective Agar (Twin pack)   
1891. Listeria Enrichment Broth (Twin pack)   
1892. Phenol Red Mannitol Broth   
1893. Phenol Red Mannitol Broth   
1894. Phenol Red Mannitol Agar   
1895. Phenol Red Mannitol Agar   
1896. Salmonella Agar, ONOZ   
1897. Inositol Brilliant Green Bile Agar (Plesiomonas Differential Agar)   
1898. Luria Broth
1899. Luria Broth   
1900. RS Medium Base   
1901. Standard Staphylococcus Broth   
1902. Perfringens Agar Base (O.P.S.P.)   
1903. China Blue Lactose Agar   
1904. Violet Red Bile Glucose Agar w/o Lactose   
1905. L.S. Differential Medium Base (Lactobacillus Streptococcus Differential Medium Base)   
1906. K.R.A.N.E.P. Agar Base   
1907. K.R.A.N.E.P. Agar Base
1908. Giolitti-Cantoni Broth Base
1909. Giolitti-Cantoni Broth Base   
1910. Giolitti-Cantoni Broth Base   
1911. Buffered Yeast Agar   
1912. Crystal Violet Tetrazolium Agar Base   
1913. Standard Methods Caseinate Agar   
1914. Halophilic Agar
1915. Halophilic Agar   
1916. Halophilic Broth
1917. Halophilic Broth   
1918. Sea Water Agar (Twin Pack)   
1919. Tryptone Soya Agar w/ added NaCl   
1920. MY 40 Agar (Osmophilic Agar)   
1921. MP-5 Medium   
1922. MP-7 Medium   
1923. Lactic Agar   
1924. M16 Agar   
1925. HYA Agar   
1926. Lee’s Agar   
1927. Chopped Liver Broth   
1928. Thioglycollate Agar   
1929. Litmus Milk   
1930. Litmus Milk   
1931. Litmus Milk   
1932. Litmus Milk   
1933. Thiogel Medium   
1934. Thiogel Medium   
1935. PE-2 Medium   
1936. Slanetz and Bartley Medium   
1937. Slanetz and Bartley Medium w/o TTC   
1938. Slanetz and Bartley Medium   
1939. Toluidine Blue DNA Agar   
1940. Toluidine Blue DNA Agar, Modified   
1941. Toluidine Blue DNA agar   
1942. Buffered Peptone Water   
1943. Buffered Peptone Water   
1944. Buffered Peptone Water   
1945. Buffered Peptone Water   
1946. Buffered Peptone Water   
1947. Buffered Peptone Water   
1948. Iron Oxidizing Medium (Twin pack)   
1949. Iron Oxidizing Medium (Twin pack)   
1950. Tergitol-7 Agar Base   
1951. Tergitol-7 Agar Base   
1952. Modified Tergitol 7 Agar Base (Tergitol -7 Agar Base, Modified)   
1953. Phenol Red Dulcitol Broth   
1954. Phenol Red Dulcitol Broth
1955. Alkaline Peptone Water   
1956. Alkaline Peptone Water   
1957. Alkaline Peptone Water   
1958. Alkaline Peptone Water   
1959. Alkaline Peptone Water   
1960. Arginine Dihydrolase Broth
1961. Arginine Dihydrolase Broth   
1962. Glucose Salt Teepol Broth (Twin pack)   
1963. Glucose Salt Teepol Broth (Twin pack)   
1964. Glucose Salt Teepol Broth (Twin pack)   
1965. Glucose Salt Teepol Broth (Twin pack)   
1966. Isolation Medium for Iron Bacteria   
1967. Isolation Medium for Iron Bacteria   
1968. Mycoplasma Synoviae Medium Base   
1969. Wagatsuma Agar Base   
1970. Lipovitellin Salt Mannitol Agar Base   
1971. Lactose Gelatin Medium
1972. Lactose Gelatin Medium   
1973. Motility Nitrate Medium, Buffered
1974. Motility Nitrate Medium, Buffered   
1975. Motility Nitrate Medium, Buffered   
1976. SPS Agar   
1977. Tryptose Sulphite Neomycin Agar   
1978. *Tryptose Sulphite Neomycin Agar
1979. M 7 Hr FC Agar   
1980. M 7 Hr FC Agar   
1981. MYP Agar Base (Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar Base)   
1982. MYP Agar Base (Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar Base)   
1983. MYP Agar Base   
1984. MYP Agar Base (Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar Base)   
1985. MYP Agar Base (Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar Base)   
1986. Modified V.P. Broth   
1987. V8 Juice Agar   
1988. Oxytetra Glucose Yeast Agar Base (OGYE Agar Base)   
1989. Oxytetra Glucose Yeast Agar Base (OGYE Agar Base)   
1990. Rose Bengal Chloramphenicol Agar   
1991. Rose Bengal Chloramphenicol Agar   
1992. Lactobacillus MRS Agar (MRS Agar)   
1993. Lactobacillus MRS Agar (MRS Agar)   
1994. Lactobacillus MRS Agar (MRS Agar)   
1995. Lysine Medium Base   
1996. Lysine Medium Base   
1997. Mineral Modified Glutamate Medium Base (Double Strength) (Twin pack)   
1998. Mineral Modified Glutamate Medium Base (Double Strength)   
1999. Minerals Modified Glutamate Agar Base (Twin Pack)   
2000. Shapton Medium   
2001. Charcoal Blood Agar Base   
2002. Dextrose Peptone Agar   
2003. Dextrose Peptone Broth   
2004. Amies Transport Medium w/ Charcoal   
2005. Amies Transport Medium w/ Charcoal   
2006. Phenolphthalein Phosphate Agar   
2007. Phenolphthalein Phosphate Agar   
2008. KG Agar Base   
2009. Drigalski Litmus Lactose Agar   
2010. Milk Salt Agar Base   
2011. VP Medium   
2012. Littman Oxgall Broth Base   
2013. Sabouraud Cycloheximide Chloramphenicol Agar   
2014. Trichomonas Agar Base   
2015. Oak Wilt Fungus Agar   
2016. Peptone Yeast Dextrose Agar (Cantino)   
2017. Peptone Yeast Dextrose Broth (Cantino)   
2018. Peptone Yeast Dextrose Broth (Cantino)
2019. Asparagine Broth (Coccidioidin and Histoplasmin Broth)   
2020. Bird Seed Agar (Staib’s Medium)   
2021. Staib's Medium (Bird Seed Agar)
2022. Bromo Cresol Purple Broth
2023. Bromo Cresol Purple Broth Base (Yeast Fermentation Broth Base)   
2024. Yeast Nitrogen Base Agar (Twin pack)   
2025. NNN Modified Medium (Twin Pack)   
2026. Transport Medium, Amies w/o Charcoal   
2027. Transport Medium, Amies w/o Charcoal   
2028. Gelatin Iron Agar   
2029. Moeller Decarboxylase Broth w/ Lysine HCl   
2030. Moeller Decarboxylase Broth w/ Ornithine HCl   
2031. Moeller Decarboxylase Broth w/ Arginine HCl   
2032. Moeller Decarboxylase Broth w/ Arginine
2033. Richard’s Synthetic Agar   
2034. Bennet’s Agar   
2035. Kenknight & Munaier’s Medium   
2036. Potato Carrot Agar   
2037. Chu’s Medium No. 10   
2038. Pringsheim’s Medium   
2039. Cyanophycean Agar   
2040. Ashby’s Mannitol Agar   
2041. Burk’s Medium   
2042. Beijerinckia Medium   
2043. Jensen’s Medium (Agar)   
2044. Jensen’s Medium (Agar)   
2045. Norris Glucose Nitrogen Free Medium   
2046. Ashby’s Glucose Agar   
2047. Yeast Mannitol Agar w/ 1.5% Agar   
2048. Yeast Mannitol Agar w/ 1.5% Agar   
2049. Yeast Mannitol Broth   
2050. Hofer’s Alkaline Medium   
2051. Jensen Seedling Agar   
2052. Jensen Seedling Agar   
2053. Yeast Lactose Agar   
2054. Yeast Mannitol Agar w/ Congo Red   
2055. Inorganic Salt Medium (Modified Raggios Medium)   
2056. Inorganic Salt Medium (Modified Raggios Medium)   
2057. Asparagine Nitrate Medium   
2058. Asparagine Nitrate Medium
2059. Asparagine Gelatin Lactate Medium Base   
2060. Thiosulphate Agar   
2061. Citrate Agar   
2062. Citrate Agar   
2063. Conn’s Agar   
2064. Corn Meal Peptone Yeast Agar   
2065. Czapek Malt Agar   
2066. Czapek Malt Agar   
2067. Dextrose Proteose Peptone Agar Base   
2068. Egg Meat Medium   
2069. Limabean Agar   
2070. Enriched Thioglycollate Broth   
2071. Bile Salt Agar   
2072. Bile Salt Agar   
2073. Bile Salts Agar   
2074. Bile Salts Agar   
2075. DNase Test Agar Base w/o DNA   
2076. DNase Test Agar Base w/o DNA   
2077. L.D. Agar   
2078. L.D. Agar   
2079. L.D. Esculin Agar   
2080. L.D. Esculin Agar   
2081. L.D. Egg Yolk Agar Base   
2082. L.D. Egg Yolk Agar Base   
2083. Edward’s Medium Base, Modified   
2084. Edward's Medium Base, Modified
2085. Esculin Azide Broth   
2086. Glucose Yeast Peptone Agar   
2087. Glucose Peptone Agar   
2088. Skim Milk Agar
2089. Skim Milk Agar   
2090. Thioglycollate Medium w/ CaCO3   
2091. Casman Broth Base   
2092. Sodium Azide Crystal Violet Blood Agar Base   
2093. Chlorella Agar   
2094. Chlorella Broth Base w/o Dextrose and Citrate   
2095. Chlorella Broth Base w/o Dextrose and Citrate   
2096. Mannitol Motility Test Medium   
2097. Mannitol Motility Test Medium
2098. Mn Agar Base   
2099. Emerson YSS Agar   
2100. Hemmes Medium Base   
2101. Kanamycin Esculin Azide Broth   
2102. Kanamycin Esculin Azide Broth Base   
2103. Maintenance (SCY) Medium   
2104. Malonate Broth, Ewing Modified   
2105. Malonate Broth, Ewing Modified
2106. Phenylalanine Malonate Broth 
(Shaw and Clarke Medium)   
2107. Brown and Scott Modified (Milk Agar) (Twin Pack)   
2108. Photobacterium Broth   
2109. Photobacterium Broth
2110. Pfizer Selective Enterococcus Agar   
2111. Thiobacillus Agar   
2112. Thiobacillus Broth   
2113. TGB Agar (Tryptone Glucose Beef Extract Agar)   
2114. TGB Agar (Tryptone Glucose Beef Extract Agar)   
2115. C.L.E.D. Agar w/ Bromo Thymol Blue   
2116. C.L.E.D. Agar w/ Bromo Thymol Blue   
2117. Casein Hydrolysate Agar w/ 1.5% Agar   
2118. Casein Hydrolysate Agar w/ 2.5% Agar   
2119. Modified Thayer Martin Medium Base (w/o Supplement)   
2120. MacConkey Broth Purple (Double Strength) w/ BCP   
2121. MacConkey Broth Purple (Double Strength) w/ BCP   
2122. Antibiotic Assay Medium No. 34   
2123. Antibiotic Assay Medium No. 35   
2124. Antibiotic Assay Medium No. 38   
2125. Sulphate Reducing Medium (Twin Pack)   
2126. Sulphate Reducing Medium (Twin Pack)   
2127. Starch Casein Agar   
2128. Kohn Two Tube Medium No.2   
2129. Sulphate Reducing Medium (Triple Pack)   
2130. Sulphate Reducing Medium (Triple Pack)   
2131. Ascospore Agar   
2132. Bacteroides Bile Esculin   Agar Base (
2133. Bacteroides Bile Esculin Agar Base (BBE)   
2134. Beef Extract Agar   
2135. Beef Extract Agar   
2136. Beef Extract Broth   
2137. Egg Yolk Agar Base   
2138. Legionella Agar Base   
2139. Legionella Agar Base
2140. Legionella Agar Base
2141. Legionella Agar Base   
2142. Feeley Gorman Agar (F.G. Agar)   
2143. Feeley Gorman Broth (F.G. Broth)   
2144. Buffered Charcoal Yeast Extract Agar Base   
2145. Buffered Charcoal Yeast Extract Agar
2146. BCYE Medium (Buffered Charcoal Yeast Extract Agar Medium)   
2147. BCYE Medium (Buffered Charcoal Yeast Extract Agar Medium)   
2148. Differential Buffered Charcoal Yeast Extract Agar Base   
2149. Differential Buffered Charcoal Yeast
2150. Milk Medium with a reducing agent   
2151. Liquoid Broth   
2152. Vibrio Agar
2153. Vibrio Agar   
2154. Salt Polymyxin Broth Base   
2155. Salt Polymyxin Broth Base   
2156. Brucella Selective Medium Base   
2157. Brucella Vitamin K1 Blood Agar Base   
2158. Fermentation Medium for Neisseriae   
2159. Hugh Leifson Medium   
2160. Hugh Leifson Medium   
2161. Hugh Leifson Medium   
2162. Hugh Leifson Medium   
2163. Fermentation Medium for Staphylococcus and Micrococcus   
2164. Fermentation Medium For Staphylococcus and Micrococcus, w/ 0.2% Agar   
2165. Sucrose Agar for Brewery Isolates   
2166. Tomato Juice Medium Base   
2167. Crystal Violet Lactose Broth   
2168. Wilkins Chalgren Anaerobic Agar Base   
2169. Bacillus Cereus Agar Base   
2170. Bacillus Cereus Agar Base   
2171. Blood Agar Base No. 2   
2172. Blood Agar Base No. 2   
2173. Blood Agar Base No. 2 w/ 1.2% Agar   
2174. PNY Medium   
2175. PNY Medium   
2176. Clostridium Difficile Agar Base   
2177. Perfringens Agar Base (T.S.C./S.F.P. Agar Base)   
2178. Perfingens Agar Base
2179. Perfringens Agar Base   
2180. Dubos Oleic Broth Base   
2181. Dubos Oleic Broth Base   
2182. Rose Bengal Agar Base   
2183. Yersinia Selective Agar Base   
2184. Yersinia Selective Agar Base, w/ 1.2% Agar   
2185. Saccharose Broth   
2186. Lysine Iron Cystine Broth Base   
2187. Lysine Iron Cystine Broth Base   
2188. M-Broth   
2189. M-Broth
2190. Motility-Indole-Lysine Medium 
(MIL Medium)   
2191. Motility-Indole-Lysine Medium 
(MIL Medium)   
2192. Orchid Agar   
2193. PM Indicator Agar (Penicillin in Milk Indicator Agar)   
2194. Tergitol-7 Agar H   
2195. Tergitol-7 Broth   
2196. Thiol Medium   
2197. Thiol Broth   
2198. E.T. Medium   
2199. Adams Agar   
2200. Nitrofurantoin Broth Base   
2201. M2 Agar   
2202. Rippey-Cabelli Agar Base   
2203. Glucose Broth   
2204. Glucose Broth   
2205. B.T.B. Lactose Agar   
2206. B.T.B. Lactose Agar   
2207. Cetrimide Broth   
2208. Cetrimide Broth   
2209. Cetrimide Broth Base   
2210. Wilkins Chalgren Anaerobic Broth Base   
2211. 6 MFA Medium   
2212. Peizer TB Medium Base   
2213. Iron Sulphite Agar   
2214. Iron Sulphite Agar   
2215. TCBS Agar (Selective)   
2216. TCBS Agar (Selective)   
2217. TCBS Agar, Modified   
2218. TCBS Agar, Modified   
2219. TCBS Agar   
2220. TCBS Agar   
2221. Hugh Leifson Glucose Medium   
2222. Hugh Leifson Glucose Medium   
2223. Phenol Red Tartrate Agar   
2224. A-1 Broth   
2225. A-1 Broth   
2226. AC Broth   
2227. Mueller Kauffman Tetrathionate Broth Base   
2228. Kauffman Mueller’s Tetrathionate Broth Base   
2229. Standard Nutrient Agar   
2230. Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids   
2231. *Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids
2232. Tomato Juice Agar, Special   
2233. Rappaport Vassiliadis Medium   
2234. Rappaport Vassiliadis Medium   
2235. Rappaport Vassiliadis Medium   
2236. Rappaport Vassiliadis Medium, Modified   
2237. Cystine Tellurite Agar Base   
2238. Diphtheria Virulence Agar Base   
2239. Meat Infusion Agar (Standard Infusion Agar)   
2240. Aeromonas Isolation Medium Base   
2241. Andrade Peptone Water   
2242. Andrade Peptone Water   
2243. Andrade Peptone Water   
2244. Chlorella Broth   
2245. Blood Free Campylobacter Selectivity Agar Base   
2246. Bloodfree Campylobacter Selectivity Agar Base, w/o Yeast Extract   
2247. Listeria Enrichment Broth, Modified   
2248. Listeria Enrichment Broth, Modified   
2249. Listeria Enrichment Broth, Modified
2250. Listeria Enrichment Broth, Modified
2251. Listeria Selective Broth Base   
2252. Listeria Selective Broth Base   
2253. Listeria Selective Broth Base   
2254. Listeria Selective Broth Base
2255. Listeria Enrichment Medium Base (UVM)   
2256. Listeria Enrichment Medium Base (UVM)   
2257. Modified McBride Listeria Agar Base   
2258. Modified Buffered Charcoal Agar Base   
2259. Modified Buffered Charcoal Agar Base
2260. CAL Agar (Cellobiose Arginine Lysine  Agar)   
2261. CAL Broth (Cellobiose Arginine Lysine Broth)   
2262. V8 Juice Broth   
2263. Crystal Violet Lactose Agar   
2264. SPS Agar, Modified   
2265. Campylobacter Enrichment Broth Base (Preston Enrichment Broth Base)   
2266. SF Broth, Modified   
2267. Anaerobic Egg Agar Base   
2268. Anaerobic Egg Agar Base   
2269. ASLA Agar Base   
2270. B.C. Motility Test Medium   
2271. Campylo Thioglycollate Medium Base   
2272. Andrade Peptone Water w/ Meat Extract   
2273. Andrade Peptone Water, Modified   
2274. Casein Hydrolysate Yeast Extract Broth (CAYE)   
2275. C. botulinum Isolation Agar Base   
2276. Decarboxylase Test Medium Base (Falkow)   
2277. Decarboxylase Test Medium Base (Falkow)   
2278. Decarboxylase Test Medium Base (Falkow)   
2279. Decarboxylase Test Medium Base (Falkow)   
2280. Dextrose Tryptone Agar, Modified   
2281. Dextrose Tryptone Broth, Modified   
2282. Dihydrolase Broth Base   
2283. Doyle’s Enrichment Broth Base   
2284. Mehlman’s Maintenance Medium   
2285. Wang’s Semisolid Medium   
2286. Fermentation Medium Base for C. perfringens   
2287. Gelatin Agar   
2288. Gelatin Phosphate Salt Agar (GPS Agar)   
2289. GTC Agar Base   
2290. Antibiotic Assay Medium F   
2291. Antibiotic Assay Medium F   
2292. Horie Arabinose Ethyl Violet Broth   
2293. Streptococcus lactis Differential Agar Base   
2294. Lactic Streak Agar   
2295. Lactobacillus Bulgaricus Agar Base   
2296. Liver Broth   
2297. M17 Agar Base   
2298. Motility Test Medium (Edwards and Ewing)   
2299. Motility Test Medium (Edwards and Ewing)   
2300. Motility Test Medium (Edwards and Ewing)   
2301. Nutrient Agar w/ Manganese   
2302. Nutritive Caseinate Agar   
2303. Orange Serum Agar
2304. Orange Serum Agar   
2305. Orange Serum Broth   
2306. Soya Peptone Yeast Extract Agar   
2307. Potassium Cyanide Broth Base w/o KCN   
2308. Potato Dextrose Agar w/ 3% Agar   
2309. Potato Dextrose Rose Bengal Agar   
2310. Preston Agar Base   
2311. PSTA Enrichment Broth Base   
2312. PSTA Enrichment Broth Base   
2313. PSB Broth Base   
2314. PSB Broth, Modified   
2315. Saline Agar   
2316. Christopher’s Semisolid Brucella Medium Base   
2317. Razi’s Medium (Semisolid Reinforced Clostridial Medium w/ Aspartate)   
2318. Simulated Grape Juice Medium   
2319. Letheen Agar, Modified (Modified Letheen Agar)   
2320. C. perfringens Sporulation Broth   
2321. Streptococcus thermophilus Isolation Agar   
2322. Syncase Broth   
2323. TN Agar   
2324. Buffered Tryptone Glucose Yeast Extract Broth   
2325. Tryptone Glucose Yeast Extract Broth   
2326. Tryptone Phosphate Broth   
2327. V-8 Medium for Lactobacilli   
2328. Yeast Extract Rose Bengal Broth Base   
2329. Propionibacter Isolation Agar Base   
2330. YXT Agar Base   
2331. Rogosa SL Agar w/ 0.15% Oxgall   
2332. Smibert’s Semisolid Brucella Medium   
2333. Tryptone Bile Agar   
2334. R-2A Agar   
2335. R-2A Agar   
2336. R-2A Agar   
2337. R-2A Agar   
2338. Agar Medium S (R2A Agar)   
2339. Agar Medium S (R2A Agar)   
2340. Agar Medium S (R2A Agar)   
2341. Glucose Yeast Extract Agar   
2342. Glucose Yeast Extract Agar   
2343. Glucose Yeast Extract Acetate Broth   
2344. Yeast Glucose Beef Broth   
2345. Yeast Glucose Beef Agar   
2346. Lactic Phage Agar   
2347. Lactic Phage Broth   
2348. Tryptone Peptone Glucose Yeast Extract Broth Base w/o Trypsin   
2349. Selenite Broth Base w/o Biselenite   
2350. Brilliant Green Agar Base w/ Phosphates   
2351. Brilliant Green Agar w/ Phosphates   
2352. Brilliant Green Agar Base w/ Phosphates   
2353. Brilliant Green Agar Base w/ Phosphates   
2354. Bile Esculin Agar   
2355. Bile Esculin Agar   
2356. Bile Esculin Agar, Modified   
2357. Bile Esculin Agar   
2358. Jensen’s Broth   
2359. Craig’s Medium   
2360. Anaerobic Tryptone Soya Agar   
2361. Anaerobic Blood Agar Base   
2362. Letheen Broth, Modified (Modified Letheen Broth)   
2363. Mutans-Sanguis Agar   
2364. Anaerobic Fermentation Medium Base   
2365. Thioglycollate Medium w/ Hemin and Vitamin K   
2366. Dextrose Salt Broth   
2367. Glucose Azide Broth   
2368. Modified Gorodkowa Agar   
2369. Neutral Red Chalk Lactose Agar   
2370. Starch Milk Agar   
2371. Selective Lysine Agar   
2372. Lactose Gelatin Medium, Modified
2373. Lactose Gelatin Medium, Modified   
2374. Lactose Gelatin Medium, Modified   
2375. Tryptose Yeast Extract Broth (AOAC)   
2376. Glucose Starch Agar   
2377. Tryptone Soya Agar w/ Magnesium Sulphate (TSAM)   
2378. Antibiotic Assay Medium L- AOAC   
2379. Antibiotic Assay Medium M- AOAC   
2380. Campylobacter Agar Base   
2381. Malt Extract Agar Base, Modified as per Thom and Church   
2382. Tryptose Agar w/ Thiamine HCl   
2383. Tryptose Broth w/ Thiamine HCl   
2384. Islam’s Medium Base for Group B Streptococci   
 
 
Để mua môi trường nuôi cấy vi sinh vật, vui lòng liên hệ: 
 
SBC Scientific
Email: info@sbc-vietnam.com 
Hotline: 0945 677 929
SDT: +84 868400109

Nhà phân phối