SBC Scientific - MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY CÂY THÂN GỖ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY CÂY THÂN GỖ

Môi trường nuôi cấy thân gỗ được tạo ra do nhu cầu nghiên cứu và bảo tồn các loại cây thân gỗ, cây quý hiếm, các loại cây nông nghiệp, lâm nghiệp lâu năm.

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY CÂY THÂN GỖ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY CÂY THÂN GỖ- CÂY THÔNG (PLANT TISSUE CULTURE ON LOBLOLLY PINE)

Môi trường tối ưu hóa cho cây ở giai đoạn phôi được đánh dấu bằng sự ra đời của môi trường Westvaco WV5, môi trường này được áp dụng phát triển dựa trên việc nuôi cấy hạt non cây thông (Loblolly Pine). Coke dùng môi trường Westvaco WV5 bổ sung thêm 30g/L Sucrose, 3 mg/l 2,4-D, 0.5 mg/l BA, 500 mg/l casein hydrolysate, and 1.25 mg/l Gelrite™. Ta có thể đùng môi trường WV5 để nuôi cây ở giai đoạn ra chồi(shooting). Khi ta muốn định hình cho cây ra chồi thì ta kết hợp WV5 với 20 g/L Sucrose, 5g/L than hoạt tính, 8g/L agar.


Sau đây là thành phần của môi trường WV5:

Micro Elements Mg/L µM
CoCl2 . 6H2O 0.025 0.11
CuSO4 . 5H2O 0.25 1.00
FeNaEDTA 36.71 100.00
H3BO3 31.00 501.37
KI 0.83 5.00
MnSO4 . H2O 15.16 89.69
Na2MoO4 . 2H2O 0.25 1.03
ZnSO4 . 7H2O 8.60 29.91
Macro Elements Mg/L µM
CaCl2 452.88 4.08
KCl 718.67 9.64
KH2PO4 270.00 1.98
KNO3 1084.06 10.72
MgSO4 903.79 7.51
NH4NO3 700.00 8.74
Vitamins Mg/L µM
myo-Inositol 1000.00 5549.39
Thiamine HCl 0.40 1.19

Coke J.E, Basal nutrient medium for in vitro cultures of loblolly pine., United States Patent#5,534,433. July 9, 1996.

Ngoài ra môi trường McCown Woody Medium cũng được dùng để nuôi cấy cây thân gỗ.

Thành phần dinh dưỡng trong môi trường như sau:

Micro Elements mg/l µM
CuSO4.5H2O 0.25 1.00
FeNaEDTA 36.70 100.00
H3BO3 6.20 100.27
MnSO4.H2O 22.30 131.94
Na2MoO4.2H2O 0.25 1.03
ZnSO4.7H2O 8.60 29.91
Macro Elements mg/l mM
CaCl2 72.50 0.65
Ca(NO3)2 .4H2O 471.26 2.35
KH2PO4 170.00 1.25
K2SO4 990.00 5.68
MgSO4 180.54 1.50
NH4NO3 400.00 5.00

Lloyd G. and McCown. Commercially-feasible micropropagation of mountain laurel, Kalmia latifolia, by use of shoot-tip culture. B., Int. Plant Prop. Soc. Proc. 30, 421 (1980).


Các tin liên quan:

Nhà phân phối